Level 54 Level 56
Level 55

811 - 825


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Deficit
дефицит, недостиг
Depreciation
амортизация, обезценяване, отбив за амортизация
Derivative
дериват, производна функция, производна дума
Perpetual
вечен, постоянен, непрекъснат, доживотен
annual
годишен,ежегоден
waiver
писмено отказване от право, искане, претенция,привилегия
reward
награда, отплата, възмездие
Unit Trusts
тръстове с инвестиционни дялове
repercussion
отзвук, ехо, откат на оръжие
affect
въздействувам ,повлиявам
unaware
който не знае, който не забелязва, който не чувствува
embodied
въплътен, олицетворен, организиран
hall
зала
coupling
свързване, съединително звено, връзка
damp
почва