Level 2 Level 4
Level 3

[A1] Części i podział


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
whole
cały
as a whole
jako całość; ogólnie; w całości
part
część
pair
para (np. skarpetek)
out of
spośród; z (np. 2 spośród 10)
enough
wystarczająco; dostatecznie dużo
another
kolejny; jeszcze jeden; dodatkowy
both
oba; obaj; obie; oboje
together
razem
half
połowa; połówka; pół
one and a half
półtora
one-fourth
jedna czwarta (synonim: quarter)
quarter
ćwierć; jedna czwarta (synonim: one fourth; qtr.)
the other
drugi (ten drugi; przeciwny)
the rest
reszta
either
albo jeden; albo drugi; którykolwiek
neither
ani jeden; ani drugi; żaden
complete
kompletny; całkowity
total
całkowity; zupełny; totalny (synonim: overall)
overall
całkowity; ogólny (synonim: total)
completely
kompletnie; całkowicie (synonim: entirely)
entirely
całkowicie; zupełnie (synonim: completely)
fully
w pełni
increasingly
coraz bardziej; coraz częściej (synonim: more and more)
more and more
coraz bardziej; coraz częściej (synonim: increasingly)
highly
wysoce; w wysokim stopniu; bardzo
hardly
ledwo; prawie nie (synonim: barely; scarcely)
category
kategoria
group
grupa
kind
rodzaj
type
typ; rodzaj
section
część; odcinek; sekcja
order
porządek; ład (ogólnie o sytuacji)
sequence
pasmo; ciąg; sekwencja (wydarzeń)
individual
indywidualny; pojedynczy; osobny
separate
oddzielny; odrębny (inny)
split up
rozdzielić się; podzielić się (podzielić się na grupy)
divide
podzielić; dzielić
division
podział
additional
dodatkowy (synonim: extra)
extra
dodatkowy; w większej ilości (np. pieniądze; ostrożność) (synonim: additional)
spare
zapasowy
limit
limit; ograniczenie
limited
ograniczony; limitowany (synonim: restricted)
sort
sortować
combine
łączyć; mieszać
combination
kombinacja; połączenie
list
lista
on a list
na liście
include
włączać; wliczać; zawierać (synonim: take sth in)
consist of sth
składać się z czegoś
sole
jedyny (synonim: the only one)