Level 59 Level 61
Level 60

Educação


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
อังกฤษ Xạngkvs̄ʹ
inglês
ศิลปะ Ṣ̄ilpa
arte
ประวัติศาสตร์ bprà-wàt-dtì-sàat
história
ภูมิศาสตร์ poo-mí-sàat
geografia
วิทยาศาสตร์ Withyāṣ̄ās̄tr̒
ciência
ชีววิทยา Chīwwithyā
biologia
ฟิสิกส์ Fis̄iks̄̒
física
เคมี Khemī
química
คณิตศาสตร์ Khṇitṣ̄ās̄tr̒
matemática
ยา Yā
medicina
เศรษฐศาสตร์ Ṣ̄ers̄ʹṭ̄hṣ̄ās̄tr̒
economia
กฎหมาย Kḍh̄māy
lei
การศึกษาธุรกิจ Kār ṣ̄ụks̄ʹā ṭhurkic
estudos de negócios
วิศวกรรม Wiṣ̄wkrrm
engenharia
สถาปัตยกรรม S̄t̄hāpạtykrrm
arquitetura
จิตวิทยา Citwithyā
psicologia
ปรัชญา Prạchỵā
filosofia
เพลง playng
música
ละคร Lakhr
drama
ภาษา P̣hās̄ʹā
línguas
ธรณีวิทยา Ṭhrṇīwithyā
geologia
การออกแบบและเทคโนโลยี Kār xxkbæb læa thekhnoloyī
design e tecnologia
เทคโนโลยีสารสนเทศ Thekhnoloyī s̄ārs̄ntheṣ̄
tecnologia de informação
พลศึกษา Phlṣ̄ụks̄ʹā
educação física
สัตวแพทยศาสตร์ S̄ạtw phæthyṣ̄ās̄tr̒
medicina veterinária