Level 42 Level 44
Level 43

1051 - 1075


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
freedom
sloboda, nezávislosť, voľnosť
absolutely
rozhodne, absolútne, úplne
plane
rovina, plocha, lietadlo
nobody
nikto, nula, niktoš
achieve
dokázať, docieliť, dosahovať
object
objekt, predmet, vec
attitude
vzťah, osobná reakcia, pomer k
labor
práca, nástroj, servis
refer
vzťahovať, odvolávať sa, uvádzať do súvislosti
concept
koncept, idea, spôsob
client
účastník (syn.), používateľ (syn.), príkazca
powerful
silný, výkonný, mocný
perfect
perfektný, dokonalý, zdokonaliť
nine
deväť, deviatka
therefore
preto, z toho dôvodu, a tak
conduct
riadenie, sprievod, administratíva (riadenie)
announce
oznamovať, ohlásiť, predpovedať
conversation
beseda, hovor, rozhovor
examine
skúšať, vyskúšať, preskúšať
touch
dotyk, dotknúť sa, dotýkať sa
please
prosím (4.p.), prosím vás, potešiť
attend
zúčastniť sa, zúčastňovať sa (2.p.), chodiť do (2.p.)
completely
úplne, kompletne, celkom
variety
rozmanitosť, odroda (biol.), výber
sleep
spánok, spať, driemať