Level 50 Level 52
Level 51

1251 - 1275


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
competition
súťaženie, prehliadka, pretekársky
jump
skok, skočiť, vyskočiť
gather
zhromažďovať, získavať, zbierať
limit
limit, hranica, medza
fit
byť vhodný, hodiť sa, prispôsobiť
claim
právo, oprávnenie, potreba
cry
plač, krik, pokrik
equipment
zariadenie (vybavenie, výbava, príslušenstvo), prístroj, výstroj
worth
cena, hodnota, hodnotný
associate
pridružovať, spojiť (sa), pričleniť sa
critic
kritik, recenzent, posudzovateľ
warm
teplý, ohrievať, teplo
aspect
aspekt, hľadisko, stanovisko
result
výsledok, záver, rezultát
insist
naliehať, klásť dôraz, vyžadovať
failure
chyba, zlyhanie, porucha
annual
jednoročný, každoročný, výročný
French
francúzština, Francúz, francúzsky
Christmas
vianoce, vianočný
comment
poznámka, poznámky, výklad
responsible
zodpovedný, spoľahlivý, dôveryhodný
affair
udalosť, vec, záležitosť
approach
príchod, prístup (postoj k veci), krok
until
až do (2.p.), do (2.p.), do tej doby, než
procedure
procedúra, postup, pracovný postup