Level 21 Level 23
Level 22

Viết câu tiếng Anh 11


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A writer writes a book
Một nhà văn viết một cuốn sách
We can make a cake with flour, milk and sugar
Chúng ta có thể làm ra một cái bánh ngọt với bột, sữa và đường
A boy likes to play football
Một cậu bé thích chơi đá banh
A pen is necessary for a pupil
Một cây bút là cần thiết cho một học sinh
Horses are animals
Loài ngựa là động vật
Balls are toys
Những trái banh là đồ chơi
Roses are beautiful flowers
Hoa hồng là những bông hoa đẹp
Oranges are good to eat
Cam thì tốt để ăn
Children must go to school
Trẻ em phải đi học
Grammar exercises are not always easy for beginners
Bài tập ngữ pháp không phải luôn luôn dễ dàng cho những người bắt đầu