Level 54 Level 56
Level 55

Viết câu tiếng Anh phần đại từ, tính từ 5


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I like these roses, please give me some
Tôi thích những bông hoa hồng này, làm ơn cho tôi một ít
I want to buy some flowers, I haven't any in my garden
Tôi muốn mua một ít hoa, tôi không có hoa nào trong vườn của tôi cả
I want some tea, have you any?
Tôi muốn một ít trà, bạn có chút nào không?
He wants some more coffee
Anh ấy muốn thêm nhiều cà phê nữa
None of his pupils failed their examination
Không có học sinh nào của ông ấy trượt kì thi của chúng
I couldn't come any sooner
Tôi đã không thể đến sớm hơn chút nào được
There is someone in the room
Có một người nào đó trong căn phòng
There is something I want to ask you
Có một điều gì đó tôi muốn hỏi bạn
Would you like to drink something?
Bạn có muốn uống cái gì đó không?
Will you ask someone to carry this bag for me, please?
Bạn sẽ nhờ ai đó mang cái túi này cho tôi chứ, làm ơn đi?
Have you lost something?
Bạn làm mất cái gì à?
There isn't anyone in the room
Không có bất kỳ ai ở trong phòng
There is no one in the room
Không có người nào ở trong phòng