Level 56 Level 58
Level 57

Viết câu tiếng Anh phần đại từ, tính từ 6


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Is there anyone in the room?
Có bất kỳ ai trong phòng không?
There is not anything I want to ask you
Không có bất kỳ điều gì tôi muốn hỏi bạn
Is there anything you want to ask me?
Có bất kỳ điều gì bạn muốn hỏi tôi không?
If you have anything difficult in your work, ask me for help
Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong công việc của bạn, hãy nhờ tôi để được giúp đỡ
Anybody can show you the way
Bất cứ ai cũng có thể chỉ cho bạn hướng đi
You can take anything you like
Bạn có thể lấy đi bất cứ thứ gì bạn thích
They went somewhere after supper
Họ đã đi đâu đó sau bữa ăn tối
They didn't go anywhere after supper
Họ đã không đi bất kỳ chỗ nào cả sau bữa ăn tối
They went nowhere after supper
Họ đã không đi đâu cả sau bữa ăn tối
Have you seen him before somewhere?
Bạn đã thấy anh ta trước đây ở đâu đó chưa?
How many books are there on the table?
Có bao nhiêu cuốn sách ở trên bàn?
Which of these two books have you read?
Cái nào trong hai cuốn sách này bạn đã đọc rồi?