Level 57 Level 59
Level 58

Từ vựng (29)


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
where
đâu, ở đâu
dining room
phòng ăn
last night
tối qua, đêm qua
foot
bàn chân
hurt
đau, vết thương, bị thương
about
về, khoảng, vào khoảng
fish
catch
bắt, chộp lấy, bắt kịp, câu được