Level 1
Level 2

222222222


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Webseite, n
webová stránka
der Dialog, e
rozhovor, dialog
ungefähr
přibližně, asi
Mach's gut!
Měj se hezky!
aufhören mit
přestávat, skončit s
versprechen
slíbit, slibovat
die Freistunde, n
volná hodina
der Inhalt, e
obsah
das Zitat, e
citát
der Titel, mn
titulek, nadpis
die Überschrift, en
nadpis
der Zeitungsartikel, mn
novinový článek
schreiben über
psát, napsat o
arbeiten an
pracovat na
der Redakteur, e
redaktor
die Redaktion, en
redakce
der Kontakt, e
kontakt
Kontakt aufnehmen mit/zu
navázat kontakt s
das Treffen, mn
setkání, schůzka
jemanden unterhalten
někoho bavit
kritisch
kritický, kriticky
informieren über
informovat o
ab September
od září
erscheinen
vyjít, vycházet
vorschlagen
navrhnout, navrhovat
beginnen
začít, začínat
nicht.., sondern..
ne.., ale..
die Koordination, en
koordinace
der Rest, e
zbytek
der Briefkasten, ¨-e
poštovní schránka, schránka na dopisy
der Fotograf, en
fotograf
der Leser, mn
čtenář
die Ausgabe, n
vydání
das Inhaltsverzeichnis, se
obsah (delší)
das Impressum, Impressen
tiráž (soupis informací obsahující technické a vydavatelské informace o knize)
in einer solchen Zeitung
v takových novinách
der Layouter, mn
grafik
der Zeichner, mn
kreslíř, kreslič