Level 1
Level 2

POJĘCIA


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Unia personalna
związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę, prezydenta lub inny organ władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej.
Oś saska
barokowe założenie urbanistyczne XVIII-wiecznej Warszawy, związane z budową rezydencji królewskiej dla Augusta II Sasa – pałacu Saskiego.
Pałac Saski
nieistniejący obecnie pałac klasycystyczny, znajdujący się w Warszawie do 1944 przy dzisiejszym placu marsz. Józefa Piłsudskiego.
Obiady czwartkowe
powstałe z inicjatywy Adama Czartoryskiego i organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego spotkania intelektualistów polskich.
Familia
stronnictwo polityczne skupione wokół magnackich rodów Czartoryskich i Poniatowskich, dążące do przeprowadzenia w Rzeczpospolitej reform ustrojowych przy pomocy Rosji.
Sejm skonfederowany
nie obowiązywało na nim liberum veto, a posłowie w czasie tego sejmu podpisali akt przystąpienia do konfederacji.
Prawa kardynalne
obejmowały podstawowe zasady ustroju demokracji szlacheckiej, gwarantujące szlachcie: wolną elekcję, utrzymanie liberum veto na sejmach, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi, nietykalność osobistą (neminem captivabimus), przywileje w sprawowaniu rządów oraz posiadania ziemi i władzy nad chłopstwem.
Rada Nieustająca
powołana przez sejm w 1775 r. namiastka rządu o dwuletniej kadencji (po dwóch latach następowała wymiana 1/3 składu), składająca się z króla, 18 delegatów izby senatu i 18 delegatów izby poselskiej.
Czarna procesja
manifestacja przedstawicieli 141 miast królewskich, która odbyła się w Warszawie podczas obrad Sejmu Czteroletniego.
Straż Praw
powołany na mocy Konstytucji 3 maja rząd, któremu podlegało pięć komisji (ministerstw): spraw zagranicznych, skarbu, wojska, policji i edukacji.
Uniwersał
rozporządzenie lub list dużej wagi.
Traktat rozbiorowy
został podpisany 24 października 1795 r. i położył kres istnieniu Rzeczpospolitej.
Konfederacja barska
zbrojny związek szlachty w obronie wiary katolickiej.
Panorama racławicka
muzeum sztuki we Wrocławiu, które eksponuje obraz ,,Bitwa pod Racławicami”.
Kosynierzy
oddziały złożone z chłopów, uzbrojone w kosy, których ostrza zostały przekłute na sztorc.
Konfederacja targowicka
zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi ogłoszone w Targowicy. Skupiała przeciwników Konstytucji 3 maja, dążących do ich obalenia przy pomocy wojsk rosyjskich. Jej przywódcami byli: Seweryn Rzewuski, Ksawery Branicki, Stanisław Szczęsny Potocki oraz bracia hetman Szymon i biskup Józef Kossakowscy.