Level 2 Level 4
Level 3

Thành viên gia đình


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Gia đình
Thành viên gia đình
Gia đình của tôi (dành cho nam)
Gia đình của tôi ở chỗ này (dành cho nam)
Gia đình của tôi (dành cho nữ)
Gia đình của tôi ở chỗ này (dành cho nữ)
Gia đình lớn
Gia đình không nhỏ
Ông nội - Ông ngoại
Bà nội - Bà ngoại
Bố/Ba
Mẹ/Má
Con trai
Anh trai - Em trai
Chị gái - Em gái
Bác trai - Chú - Cậu
Bác gái - Cô - Dì
Chúng ta là gia đình của nhau