Level 4 Level 6
Level 5

Ở trường học


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ở trường học
Chúng ta/Chúng tôi ở đâu?
Chúng ta/Chúng tôi ở trường học
Chúng ta/Chúng tôi đang làm gì?
Chúng ta/Chúng tôi đang học bài
Chúng ta/Chúng tôi đang học ngôn ngữ
Đó là học sinh
Đó là giáo viên
Đó là lớp học
Tôi học tiếng Anh
Bạn học tiếng Tây Ban Nha
Tất cả các bạn học tiếng Ý
Việc học ngôn ngữ rất thú vị
Chúng tôi muốn hiểu người khác
Chúng tôi muốn nói chuyện với người khác