Level 3 Level 5
Level 4

Урок 1 - Диалози


235 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
дава́йте знако́миться
нека да се запознаем
меня́ зову́т
аз се казвам
и́мя-о́тчество
име и презиме
Как тебя́ зову́т?
Как се казваш?
де́вушка
девойка, момиче
познако́миться
да се запознаем
вот
ето, ей на, виж
жена́
съпруга, жена
супру́га
съпруга
то́же
също
ча́сто
често
говори́ть
говоря
год
година
года́
години
куда́?
накъде?
к
към
остано́вка
спирка
нам по пути́
в една посока сме
пу́тать
бъркам
так
така, толкова
похо́жи (на кого?)
приличаме
ведь
нали
близнецы́
близнаци
тогда́
тогава
переда́ть
да предам
приве́т
поздрав, привет
приве́т!
здрасти! (поздрав между близки хора)
хоте́ть
искам
друг
приятел
его́ зову́т
той се казва
наско́лько
доколкото
мы с ва́ми
ние с вас
тёзка
съименник, адаш
одно́
едно
са́мое распространённое
най-разпространено
мир
свят, мир
о́чень рад
много съм радостен, много се радвам
о́чень ра́да
много съм радостна, много се радвам
ожида́ть
очаквам
ждать
чакам
уви́деть
да видя
мне повезло́
на мен ми провървя
встреча́ть
срещам, посрещам
кста́ти
между другото
стоя́нка
пиаца
маши́на
лека кола, машина
гости́ница
хотел
с ва́шей сто́роны
от ваша страна
ве́щи
неща, багаж
чемода́н
куфар
су́мка
чанта
това́рищ!
другарю!, другарко!
спроси́ть
попитам
коне́чно
разбира се
мо́жно
може
почему́
защо
официа́льно
официално
кро́ме того́
освен това
обраще́ние
обръщение
прие́хать
да пристигна
сюда́
тук, насам
ме́сяц тому́ наза́д
преди един месец
ещё
още
ничего́
нищо
в поря́дке веще́й
в реда на нещата
вот э́то да!
Ето това е!
бы́стро
бързо
усва́ивать
усвоявам (урок, правило)
я
аз
вы́брать
да избера
хоро́ший
добър, хубав
помо́чь
да помогна
пожа́луйста
моля, ако обичате
за́втра
утре
библиоте́ка
библиотека
до свида́ния
довиждане
неде́ля
седмица
боле́ть
боледувам, подкрепям (отбор)
грипп
грип
поня́ть
да разбера
экза́мен
изпит
на носу́
наближава, предстои скоро
хорошо́
добре
как раз
тъкмо
сего́дня
днес
у меня́
аз имам
оста́ться
да остана
по́сле
след
заня́тие
занятие, учебен час
обрати́ться
да се обърна
незнако́мый
непознат
сказа́ть
да кажа
Извини́те
Извинете
Прости́те
Простете
что мне на́до
каквото ми трябва
слы́шать
чувам
Скажи́те, пожа́луйста
Извинете, бихте ли казали
запомнить
да запомня
э́ти
тези
сло́во
дума
обяза́тельно
задължително, непременно
граждани́н
гражданин, гражданино
гражда́нка
гражданка, гражданко
господи́н
г-н
госпожа́
г-жа
де́вушка!
момиче!
молодо́й челове́к!
млади човече!
малы́ш!
малкия!
ма́льчик
момче
де́вочка
момиче, момиченце
колле́га
колега
у вас есть?
имате ли?
неме́цкий
немски
слова́рь
речник
посмотре́ть
да видя, да погледна
сосе́дний
съседен
кни́жный магази́н
книжарница
спаси́бо
благодаря
не за что
няма за какво
у тебя́ есть?
имаш ли?
она́
тя
све́жая
нова, прясна, свежа
сего́дняшняя
днешна
журна́л
списание
здесь
тук
уже́
вече
це́лая
цяла
неде́ля
седмица
ты
ти
болга́рин
българин
грек
гърк
по́лька
полякиня
друг
приятел
венгр
унгарец
изуча́ть
уча, изучавам
снача́ла
отначало
стать
да стана
ле́гче
по-леко
сейча́с
сега
о́чень
много
занима́ться (чем? Т)
занимавам се с нещо, уча нещо
его
него, го, негов
вы́учить
да науча, да изуча
легко́
лесно, леко
бы́стро
бързо
е́сли
ако
прия́тно
приятно
на́до
трябва
научи́ться
да се науча
слу́шать
слушам
чита́ть
чета
писа́ть
пиша
ду́мать
мисля
оши́бка
грешка
ты
ти
то
това
тебя́
тебе, те
понима́ть
разбирам
знать
зная
всё вре́мя
през цялото време
разгова́ривать
разговарям
друг с дру́гом
един с друг, помежду си
смотре́ть
гледам
телеви́дение
телевизия
секрета́рша
секретарка
владе́ть
владея
тремя́
три (в Тв. п.)
иностра́нный язы́к
чужд език
рабо́тать
работя
компью́тер
компютър
Кто э́то?
Кой е той? Коя е тя?
Кто он?
Какъв е той?
Кто она́?
Каква е тя?
он
той
ассисте́нт
асистент
когда-нибудь
някога
метро́ (нескл.)
метро
метрополите́н
метрополитЕн
коне́чно
разбира се
понра́виться
да ми хареса
чи́стое
чисто
удо́бное
удобно
краси́вое
красиво
почему́
защо
пойти́
да дойда, да отида
потому́ что
защото
потеря́ть
да изгубя
на у́лице
навън, на улицата
идёт дождь
вали дъжд
взять
да взема
зо́нтик
чадър
наде́ть
да облека
но́вое
ново
пальто́
палто
не так уж
не чак толкова
так уж
чак толкова
хо́лодно
студено, хладно
се́рая
сива
ку́ртка
яке
горя́чий
горещ
ко́фе (м, нескл)
кафе
кафе́ (ср, нескл)
кафене
ую́тное кафе́
уютно кафене
кре́пкий ко́фе
силно кафе
где
къде
па́па
татко
зоопа́рк
зоопарк
бы́ло
беше
что
какво
там
там
ви́деть
виждам
большо́й
голям
пёстрый
пъстър
стра́шный
страшен
ма́ленький
малък
медве́дь
мечка
попуга́й
папагал
вчера́
вчера
но́чью
през нощта
вчера́ но́чью
нощес
засну́ть
да заспя
сын
син
сластёна
лакомник, -ца (за сладки неща)
ужа́сный
ужасен
весь день
цял ден
конфе́ты
бонбони
к ве́черу
надвечер, привечер
заболе́ть
да се разболея
зуб
зъб
пла́кать
плача
всю ночь
цяла нощ
пла́кса
ревльо, -а
успоко́иться
да се успокоя
лишь
едва
рассве́т
разсъмване