Level 1
Level 2

More Words


284 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
manner of; method of
به طور
divine law
شرع
administrator; general manager
مدیر عامل / مدیر کل
vicinity
حوالی
communicative
ارتباطی
mourning
سوگواری
chief
عمده
hospital
بیمارستان
submarine (s)
زیر دریایی (ها)
championship
قهرمانی
humidity
رطوبت
poll
نظر خواهی
supervision
نظارت
counsellorship
رایزنی
in no way
به هیچ وجه
while, when
هنگام
getting old
سالخورده شدن
congratulation
تهنیت
preserved
دست نخورده
theft
سرقت
to be noticeable
مورد توجه بودن
to be convened
تشکیل شدن
balance
تعادل
semi-official
نیمه رسمی
nylon
نایلون
agreement
توافق
genocide
نسل کشی
evaluation
ارزیابی
mutually
متقابلاً
fire
آتش سوزی
to emphasize
تاکید کردن
scrap metal
آهن قراضه
during
حاشیه
to alter
مخدوش کردن
principle (s)
اصل / اصول
burn
سوختگی
mourning
عزا
breaststroke
شنای قورباغه
imported
وارداتی
method
روش
basis
اساس
rank
درجه
spectator (s)
تماشاگر(ان)
myth; legend
افسانه
game(s)
مسابقه / مسابقات
world
عالم
aspect; view point
جنبه
x-ray
اشعه ایکس
dispute
منازعه
occupied
اشغالی
to discuss
بحث کردن
commercial
تجاری
association
تداعی
blow; punch
ضرب
to design / design
طرح کردن / طراحی
to remind
یاد آوری کردن
to pass away
درگذشتن
to begin
آغاز کردن
applicant
متقاضی
painful; sad
دردناک
moat
خندق
use
کاربرد
mutual agreement (s); understanding
تفاهم (ات)
possible; probable
احتمالی
present; now
فعلی
to establish
تاسیس کردن
criticism
انتقاد
competition
رقابت
to materialize
واقعیت بخشیدن
poem (s)
شعر / اشعار
null, void
باطل
process
جریان
unprecedented
بی سابقه
expenditure
هزینه
defense
دفاع
description
توصیف
relations
مناسبات
tour
تور
space; area
محوطه
conversion
تبدیل
meeting
ملاقات
(the) virtuous
متقی(ان)
speed-reading
تند خوانی
rate
نرخ
regional
منطقه ای
instability
بی ثباتی
development; expansion
گسترش
forecast; anticipation
پیش بینی
lack of
عدم
governor-general
استاندار
spiritual
معنوی
utilizing
کارگیری
meaning
معنا
falsified; counterfeit; forged
جعلی
transport
حمل و نقل
time; period
دوران
softening; to be softened
نرم شدن
self sufficiency
خود کفایی
forest
جنگل
explosion
انفجار
number
رقم
visit
بازدید
such as
قبیل
rug
فرش
to increase
بالا بردن
to die
جان سپردن
to think
اندیشیدن
cultivation; planting
کشت
fast-flying
تیز پرواز
armed
مسلح
trend; method; process
روند
need
نیاز
precision
دقت
pay back
بازپرداخت
evil
شیطانی
killer; murderer
قاتل
brief
مختصر
doubt, hesitation
تردید
until now
تا کنون
(those) in charge; authority(ies)
مسئول / مسؤلان / مسؤلین
forestry
جنگلداری
one who take the seat of honor
صدر نشین
in exchange
در مقابل
stage
صحنه
runner
دونده
to benefit from
بهره مند شدن
root
ریشه
alcohol
الکل
warship
ناو
price
قیمت
to flourish; prosper
رونق گرفتن
crew
خدمه
reason (s)
دلیل / دلایل
autonomous
خود مختار
increase
افزایش
influence
نفوذ
imports
واردات
furnace; kiln; oven
کوره
marketing
بازاریابی
officially
رسماً
introduction
معرفی
due to
به واسطه ی
parliament
مجلس
informed source
مقام مطلع
to express
ابراز کردن
employees
کارکنان
armor
پوشش زرهی
council
شورا
to store
انباشتن
other
سایر
low
پست
recently
به تازگی
addressed
خطاب
immigration
مهاجرت
regarding
در مورد
complex
مجتمع
industry (ies)
صنعت / صنایع
major-general
سرلشگر
propelled
ملخ دار
merchants (s)
بازرگان (ان)
bilateral
دو جانبه
a unit of airplane
فروند
supervisor
سرپرست
manufactured
ساخت
including; such as
از جمله
world
جهان
interests
مصالح
district
حوزه
being occupied
اشتغال
to decide
تصمیم گرفتن
threshold
آستانه
recently
اخیر
seminar
سمینار
noticeable
چشمگیر
environmental; atmospheric
جوی
decline
سقوط
booty; spoils of the war
غنیمت
satisfaction
رضایت
1/100
صدم
to be sent; to be dispatched
اعزام شدن
Eastern block
بلوک شرق
protection
حراست
tractor
تراکتور
major; main
اصلی
to open for discussion
مطرح کردن
noninterference
عدم مداخله
to confiscate
ضبط کردن
s/he
وی
philosopher
فیلسوف
lunar
قمری
to seek help
استمداد طلبیدن
obligations, commitments
تعهدات
at the instant of
در دم
teaching / training
آموزش
to order
دستور دادن
devoid
عاری
making clear
تبیین
UN security council
شورای امنیت سازمان ملل
about, around
پیرامون
distance
مسافت
dangerous
خطرناک
positive
مثبت
to intend
قصد داشتن
nest
لانه
to stop
متوقف کردن
Cyprus
قبرس
vast; expanded
گسترده
punishment; penalty
مجازات
experience (s)
تجربه / تجارب / تجربیات
intention
قصد
insult; curse
شتم
cruelty
ظلم
difference (s)
اختلاف / اختلافات
to consider obliged
ملزم دانستن
previous record; background
سابقه
revolutionary
انقلابی
meeting; gathering
گردهمایی
development; expansion
توسعه
to lead to; to result
منجر شدن
happiness
خرسندی
implementation
اجرا
body, frame
بدنه
heartfelt; sincere
صمیمانه
result
ثمره
conviction
محکومیت
to obtain
کسب کردن
via
طریق
to leave
ترک کردن
result(s)
نتیجه / نَتایج
trilateral
سه جانبه
order
نظم
role
نقش
to join
پیوستن
opinion survey
نظرسنجی
scientific
علمی
to smoke
دود کردن
to persist; to peruse
پیگیری کردن
surface area
مساحت
prison
زندان
strait
تنگه
to adopt
اتخاذ کردن
percent
درصد
to resort to
روی آوردن
common; joint; mutual
مشترک
end
انتها
conference; meeting
اجلاس
director; manager
مدیر
publication
نشریه
habitable; cultivated
آباد
to consider an obligation
موظف دانستن
sufficiently
کفاف
due date
سر رسید
a unit of cigarettes; thread
نخ
strike
اعتصاب
confrontation
رویارویی
related to research
تحقیقاتی
soaring
صعودی
field
رشته
welfare; convenience
رفاهی
definite
قطعی
official
رسمی
issue; volume
شماره
membership
عضویت
tobacco
تنباکو
on account of; on behalf of
بابت
citizen (s); resident (s)
شهروند (ان)
to be opened
دایر بودن
reference; hint
اشاره
income
درآمد
financial
ارزی
of the same kind, fellow creature
همنوع
to necessitate
ایجاب کردن
city hall
شهرداری
necessity
ضرورت
sermon
موعظه
to be injured; to be wounded
زخمی شدن
deposit
سپرده
compared to; comparison
مقایسه
based on
بر مبنای
effort; holy war
جهاد
to warn
هشدار دادن
volleyball
والیبال
adult (s)
بزرگسال (ان)
a unit of tree
اصله