Level 24 Level 26
Level 25


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yánsè
hóngsè
빨간색
lánsè
파란색
huángsè
노란색
lǜsè
초록색
hēisè
검은색
fěnhóng sè
분홍색
zǐ sè
보라색
bái sè
하얀색
chéng sè
오렌지 색
zōng sè
갈색
huī sè
회색
jīnsè
금색
qiǎn
옅은
shēn
짙은; 깊은
qiǎn lánsè
옅은 파란색
shēn hóngsè
짙은 빨간색
wǔ yán liù sè
가지각색; 다양한 색