Level 34 Level 36
Level 35

동물


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rénlèi
인류
dòngwù
동물
láoshǔ
niú
láohǔ
호랑이
tùzi
토끼
lóng
shé
miányáng
hóuzi
원숭이
gōngjī
수탉
gǒu
zhū
돼지
shēngxiào
사람의 띠
nǐ shǔ shénme
무슨 띠예요?
māo
고양이
niǎo
shīzi
사자
dàxiàng
코끼리
사슴
chángjǐnglù
기린
xióng
당나귀
xióngmāo
팬더