Level 40 Level 42
Level 41

우주 어디에서 왔어요


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fángzi
gōngyù
아파트
chéngshì
도시
xiǎochéng
작은 마을
shǒudū
수도
běijīng
북경
shànghǎi
상해
shóuěr
서울
fǔshān
부산
zhù
살다
tāmen zhù zài shànghǎi
그들은 상해에 살아요
tā zài běijīng yǒu fángzi
그녀는 북경에 집이 있어요