Level 46 Level 48
Level 47

학교에서


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhuānyè
대학 전공
yìshù
예술
yīnyuè
음악
lìshǐ
역사
dìlǐ
지리
shùxué
수학
kēxué
과학
wùlǐ
물리
huàxué
화학
wénxué
문학
tǐyù
체육
yǔyán
언어
nǐde zhuānyè shì shénme?
너는 전공이 뭐야?
xiǎohuāde zhuānyè shì wùlǐ
시아오화의 전공은 물리예요
yuēhànde zhuānyè shì zhōngwén
존의 전공은 중국어예요