Level 2
Level 3

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Miért rendezték az első zsinatot?
Hogy tisztázzák, hogyan folytassák tovább a gyakorlást. Volt egy szerzetes, Szubhadra, aki azt hitte, hogy ezentúl nem kötik gúzsba őt és a tanítványait a Buddha szigorú szabályai. Az ebből kialakuló nézeteltérés elkerülésére Kasjapa azt javasolta, mondják fel a Buddha szabályait és tanait. Megbízták, hogy válassza ki a résztvevőket.
Mi az a Mahászangika?
A III. buddhista zsinat után megalapult közösség. Azért szakadtak el, mert nem akartak elfogadni néhány szerzetesi rendszabályzatot. Ebből a közösségből keletkezett a Mahánszangha és a Szthavira közösség, akik a Tanról vallott ellentétes nézeteik miatt váltak szét.
Mi az a Szthaviravádin?
A III. buddhista zsinat után megalapult közösség. A Szthavira szó jeleténse "öreg", vagyis az eredeti tanításokat követő szangha.
Hány aliskolára szakad a Sztharviravádin Iskola Asóka idején?
Háromra: szarvásztivádin és a vibhadzsjavádin(vibhadzsja=analízis), ill. szammitíja (lásd. pudgalavádinok).
Hány aliskolára szakad a Vibhadzsjavádin Iskola?
Kettőre: mahísászikára és théravádinra.
Hol vetette meg a lábát a Théravádin Iskola?
Srí Lankán vetette meg a lábát, amikor Asóka fia, Mahinda odalátogatott.
Melyik az egyetlen Szthaviravádin Iskola, amely máig fennmaradt?
A Théravádin. Jelenleg Srí Lankán és DK-Ázsiában honos.
A Szangha melyik táborával azonosította magát a Théravádin Iskola?
A Szangha azon táborával, amely a második zsinat alkalmával elszakadt a mahászanghikáktól; ezt tükrözi nevében is, ugyanis a páli `théra` szó a szanszkrit `szthavira` megfelelője.
Mik a Théravádin iskola legfőbb jellemzői?
Tantételeiben és gyakorlataiban konzervatív. Úgy tartja, hogy Buddha közönséges ember volt. Csak egy bódhiszattva van, Maitréja, aki jelenleg a Tusita mennyországban tartózkodik, ahonnan csak akkor fog majd az emberi világba születni, amikor a Dharma kihalt.Az arhatok minden szempontból tökéletesek, nem eshetnek vissza a közönséges ember szintjére, és ugyanazt az állapotot valósították meg, mint a Buddha.
Mire fektetik a legnagyobb hangsúlyt a Théravádin Iskola skolasztikusai?
Az elméleti analízisre, különösen a dharmák elemzésére, amire meglehetősen merev rendszert fejlesztettek ki.
Mit tartalmaz az 5. századi théravádin skolaszitkus, Buddhagósza egyik legfontosabb műve, a Viszuddhi-magga?
A dharma elemzésére kifejlesztett rendszer tömör összefoglalását.
Mire törekszik a Théravádin Iskola?
Arra törekszik, hogy az ösvényt elsősorban egyfajta "józan belátás" műveléseként mutassa be, amelyet kizárólag analitikus meditációval lehet megvalósítani.
Hol volt a Théravádinok első központja?
Pátaliputrában. Később Nyugat- és Dél-Indiában is megtelepedtek.
Kik azok a Dharmaguptakák?
A théravádinok egyik ága. "Dharmagupta követői", akik a théraváda és szarvasztiváda tanokat sajátosan összekapcsolták.
Mi az a Szarvásztivádin?
Buddhista iskola, a III. zsinat utáni egyházszakadás után jött létre, mint Szthaviravádin aliskola.
Hol volt a legelterjedtebb a Szarvásztivádin iskola?
Ez volt az uralkodó iskola É- és ÉNY-Indiában legalább egy évezreden keresztül.
Mi az az Abhidharmakósa?
A Szarvasztivádin iskola tantételeinek összefoglalása. Azért is jelentős, mert a későbbi mahájána iskolák a szarvásztivádin Abhidharmát tekintették mérvadónak.
Mit gondolt a Szarvásztivádin iskola az arhatságról?
Az iskola megkérdőjelezte az arhat abszolút státuszát, sőt, azt is lehetségesnek tartotta, hogy visszaessen arról a szintről, amelyet elért.
Melyik a legjellegzetesebb szarvasztivádin tantétel?
Leginkább meghatározó és nevüknek eredetére magyarázatot adó tantételük - amelynek segítségével megpróbálták megmagyarázni az emlékezés és a karma működési elvét - azonban az, hogy szerintük a valóságelemek (dharmák) mind a három időben léteznek, bár a múltban és a jövőben csak potenciálisan.
Hogyan magyarázzák a szarvasztivádinok az emlékezést?
A három időt (múlt, jelen, jövő) a dolgok különböző "modalitásainak" kell tekinteni, az idő múlása pedig nem más, mint az egyes dharmák mozgása az egyik ilyen modalitásból a másikba, amit a megfelelő feltételek kényszerítenek ki. Ez a magyarázat összhangban állt a múlandóság tételével, és ugyanakkor arra a kérdésre is megfelelt, hogy egy múltbeli tett hogyan eredményezhet valamit a jövőben: ti. úgy, hogy azok a dharmák, amelyekből a múltbéli tett áll, még mindig léteznek - jóllehet egy múltbeli "modalitásban" -, s ezért képesek kihatni a tapasztalásra a későbbiekben. Ez a tantétel magyarázatot adhat az emlékezésre is, mert az emlékezés nem más, mint egy tárgynak a tudatossága, s mivel a buddhizmusban magától értetődik, hogy tudatosság tárgy nélkül nem létezhet, így a múltbeli dharmák létezésének tanítása érthetővé tette, hogy az emlékezésnek miképpen létezhet tárgya.