Level 31 Level 33
Level 32

Niveau 32 (Odysseus)


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
optillen; oppakken
αἴρω
(be)wonen
οἰκέω
huis; familie; huishouden
ἡ οἰκία
huis
ὁ οἶκος
naar huis
οἴκαδε
wapens
τὰ ὅπλα
schip
ἡ ναῦς, νεώς
nieuw; jong
νέος
uit
ἐξ + gen.
zes
ἕξ
vluchten
φεύγω
verlaten; achterlaten
καταλείπω
overig
λοιπός
eiland
ἡ νῆσος
aarde; land
ἡ γῆ
twee
δύο
tien
δέκα
twaalf
δώδεκα
vriend
ὁ ἑταῖρος
zee
ἡ θάλαττα
wijn
ὁ οἶνος
wild; woest
ἄγριος
oog
ὁ ὀφθαλμός
vuur
τὸ πῦρ, πυρός
offeren
θύω
bekijken
θεάομαι
drinken
πίνω
drinken
ἔπιον
vragen; eisen
αἰτέω
vragen; eisen
ᾔτησα
naam
τὸ ὄνομα, -ματος
roepen; noemen
καλέω
later
ὕστερον
beloven
ὑπισχνέομαι
beloven
ὑπεσχόμην
(gaan) slapen
κοιμάομαι
liggen
κεῖμαι
recht
ἡ δίκη
rechtvaardig
δίκαιος
onrecht doen
ἀδικέω
niemand; niets; geen (enkele)
μηδείς/μηδεμία/μηδέν
openen
ἀνοίγω
openen
ἀνέῳξα
gaan staan; blijven staan
ἵσταμαι
hand
ἡ χείρ, χειρός
drie
τρεῖς
groot
μέγας, μεγάλη, μέγα
groter
μείζων, -ονος
grootst; zeer groot
μέγιστος
buik
ἡ γαστήρ, γαστ(ε)ρός
(voort)drijven; rijden; varen
ἐλαύνω
varen
πλέω
ziener
ὁ μάντις, μάντεως
met moeite
μόλις
redden
σῴζω
koning
ὁ βασιλεύς, -έως
wind
ὁ ἄνεμος
gebruiken
χράομαι + dat.
goud
ὁ χρυσός
brengen; halen
κομίζω
roven; grijpen
ἁρπάζω
bevelen
κελεύω
beëindigen; sterven
τελευτάω
einde
ἡ τελευτή
tenslotte
τέλος
rund
ὁ/ἡ βοῦς, βοός