Level 17 Level 19
Level 18

Natural World - VB1 (pronunciation)


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kong1 qi4
空气
dong4 wu4
动物
hai3 tan1
海滩
yi4 zhi1 niao3
一只鸟
guan4 mu4
灌木
guan4 mu4 cong2
灌木丛
yi2 kuai4 guan4 mu4 cong2
一块灌木丛
dong4 xue2
洞穴
shan1 dong4
山洞
yun2
sha1 mo4
沙漠
lu4 shui3
露水
di4 zhen4
地震
yi2 ci4 di4 zhen4
一次地震
yi4 duo3 hua1
一朵花
wu4
di4 shang5
地上
bing1 bao2
冰雹
bao2 zi5
雹子
yi2 zuo4 shan1
一座山
xiao3 shan1
小山
qiu1 ling2
丘陵
yi2 pian4 qiu1 ling2
一片丘陵
kun1 chong2
昆虫
chong2 zi5
虫子
dao3
hai3 dao3
海岛
hu2
cao3 di4
草地
ni2 ba1
泥巴
shan3 dian4
闪电
yue4 liang5
月亮
yue4 qiu2
月球
di4 qiu2
地球
xing2 xing1
行星
yi4 ke1 xing2 xing1
一颗行星
yi4 ke1 xing1 xing5
一颗星星
zhi2 wu4
植物
cai3 hong2
彩虹
yi2 dao4 cai3 hong2
一道彩虹
tian1 kong1
天空
yi4 dui1 xue3
一堆雪
yan2 shi2
岩石
shi2 tou5
石头
yi2 kuai4 shi2 tou5
一块石头
ju4 feng1
飓风
tai2 feng1
台风
yi4 chang3 tai2 feng1
一场台风
yu3
bao4 feng1 yu3
暴风雨
yi4 chang3 bao4 feng1 yu3
一场暴风雨
he2
yi4 tiao2 he2
一条河
xiao3 he2
小河
yi4 tiao2 xiao3 he2
一条小河
ri4 chu1
日出
ri4 luo4
日落
yang2 guang1
阳光
lei2
shu4
yi4 ke1 shu4
一棵树
lin2
shu4 lin2
树林
shan1 gu3
山谷
huo3 shan1
火山
yi2 zuo4 huo3 shan1
一座火山
pu4 bu4
瀑布