Level 9 Level 11
Level 10

Wealth and Social Class


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accumulate
хуримтлуулах, нэмэгдүүлэх
affluence
элбэг дэлбэг байдал, хангалуун байдал
elite
элит, дээдсийн хүрээ
impoverish
хоосруулах, гуйлгачин болгох
luxury
тансаг байдал, сэтгэл ханамжтай байдал
nobility
угсаатан, язгууртан
prestige
нэр хүнд, нэр төр
privileged
давуу эрхтэй, эрх дархтай
prosper
хөгжих, цэцэглэх
working class
ажилчин анги, хөдөлмөрчин анги
acquire
авах, олж авах
assess
үнэлэх, татвар авах
asset
үл хөдлөх хөрөнгө, хөрөнгө
hazardous
аюултай, аз туршсан
jointly
хамтран, нэгдэн
lease
түрээслэх, хөлслүүлэх
liability
хууль ёсны үүрэг, хариуцлага
proprietor
өмчлөгч эзэн, эзэн
safeguard
хамгаалах, баталгаа гаргах
sole
ганцаар эзэмших, ганц