Level 10 Level 12
Level 11

Financial and Trade


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commodity
бараа, бүтээгдэхүүн
haggle
наймаалцах, үнэ тохиролцох
equity
өмч, үнэт цааснууд
entrepreneurial
бизнес боломжуудыг бий болгох чадвар
inflation
инфляци, үнийн өсөлт
net
цэвэр ашиг, цэвэр
decline
унах, буурах
per capita
нэг хүнд ноогдох
regulate
журамлах, зохицуулах
subsidy
үйл ажиллагааны мөнгөн тусламж, тэтгэмж
tangible
бодит, материаллаг
extract
гаргах
distill
нэрэх, шүүх, тунгаах
shuttle
холхих
intrepid
аймшиггүй, зоригтой
merchant
худалдаачин
proportionately
харьцаатайгаар хуваагдсан
allocate
зориулах, хуваарилах
prototype
анхны загвар
reward
урамшуулал, шагнал