Level 11 Level 13
Level 12

Politics


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
election
сонгууль
coalition
эвсэл, нэгдэл
integrity
шударга зан, шударга үнэнч
cynically
увайгүй, ичгүүргүйгээр
authority
эрх мэдэл
bitterly
гашуунаар
candidate
дэвшигч, нэр дэвшигч
contest
өрсөлдөх, эсэргүүцэх
inaugurate
албан ёсоор эхлүүлэх
policy
бодлого, засаг захиргаа
advocate
дэмжих, хамгаалах
poll
асуулга, санал хураалт
bribery
авлига, хээл хахууль
erode
эвдрэх, элэгдэх
grotesque
утгагүй, дэмий, хачин
prevalent
өргөн дэлгэрсэн, зонхилсон
reform
сайжруулах, өөрчлөх
scandal
гүжирдлэг, хов жив
unmask
илчлэх, үнэн нүүр царайг нь гаргах
evade
зугтаах, булзах