Level 13 Level 15
Level 14

The Underworld


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
piracy
далайн дээрэм, зохиогчийн эрхийн зөрчил
abduction
хүний хулгай
smuggle
хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх
misconception
ташаарал, буруу ойлголт
coerce
албадлагын замаар санасандаа хүрэх
detain
саатуулах, хорих
deviant
хэм хэмжээнээс хэтэрсэн хачин зүйл
distort
гуйвуулах, мурийлгах
juxtapose
зэрэгцүүлж тавих, зэрэгцээ байрлуулах
intentionally
санаатайгаар, урьдаас төлөвлөн
predicament
түвэгтэй таагүй байдал, бэрхшээлтэй явдал
villainy
муу үйл, гэмт хэрэг, зэрлэг явдал
addictive
донтуулагч
cartel
зэвсгийн хүчээр бараа материалын үнийг өндөрт байлгадаг бүлгэм
concentrated
бөөгнөрсөн, цугларсан
interdict
хорио, цээр
modify
өөрчлөх
potent
чадалтай, хүчтэй үйлчилгээтэй
residual
үлдэгдэл
subtly
бараг мэдэгдэхгүйгээр