Level 14 Level 16
Level 15

Families and Friendship


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
paternal
эцгийн талын
descendant
үр, хойч үе
kin
хамаатан
sentiment
дур хүсэл, оюун санаа
ancestral
удмын
in common
тэгш эрхтэй хуваадаг
clique
бүлэглэл
cohesion
нягт холбоо, уялдаа холбоо
legitimate
хуулийн дагуу
proximity
ойрхон, ойр
sibling
төрсөн ах эгч
affection
сэтгэл татах, хайр
associate
хамтран зүтгэгч
bond
холбоо, холболт
confide
нууцаа хэлэх, найдах
inheritance
удамшил, өв
exclusive
зожиг хүн
fluctuate
хэлбэлзэх, тогтворгүй байх
solidarity
нэг сонирхол, нөхөрлөл
willing
бэлэн, зөвшөөрөхүйц