Level 18 Level 20
Level 19

Art and Writing


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
realism
бодитойгоор хандах үзэл
abstract
барьцгүй зүйл, хийсвэр
symbolic
бэлгэдэл
context
нөхцөл байдал
ambiguous
хоёрдмол байдлаар ойлгогдох
illiterate
бичиг үсэг тайлагдаагүй
depict
дүрслэх, зурах
dimension
цар хүрээ, хэмжээс
esthetically
гоо сайхнаар, мэдрэмжийн
connotation
нэмэгдэл утга
intrinsic
жинхэнэ, бодит
perspective
хэтийн, алсын
portrayal
дүрслэл, хөрөг
denote
гэрчлэх, заах, тэмдэглэх
inscription
гарчиг, соёрхлын бичиг, хаяг
advent
бий болох, гарч ирэх
decipher
шифрийг тайлах, тайлж унших
ingenious
уран чадварлаг, мэргэн
phonetic
авиа зүйн
spectrum
хамрах хүрээ, солонго