Level 1 Level 3
Level 2

Maths and Computing


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exponentially
илтгэгч зэргээр
denominator
хуваарь, хуваагч
maximize
дээд зэргээр ихэсгэх
innovative
шинийг санаачлагч
adjust
тохируулах, тааруулах
derive
гарган авах, үүсгэх
arbitrary
дурын, тохиолдлын
maintenance
засвар, арчилгаа
infinitesimal
хязгааргүй бага
parallel
параллель
proportion
тоон харьцаа, хувь
rate
хурд, чанар
sequence
дараалал, эрэмбэ
circulate
тойрох
corrode
зэв идэх, идэгдэх
detection
илрүүлэлт, ололт
expeditiously
түргэн, үр ашигтайгаар
implement
хэрэгжүүлэх
installation
суурилуулалт, техникийн тоноглолт
simulation
загварчилгаа, загварчлал