Level 2 Level 4
Level 3

Energy


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
combustion
шаталт, асах, ноцох
reservoir
нөөц, хадгалах сав
solar
нарны, наран
component
бүрэлдэхүүн хэсэг
emission
дулаан ялгаруулалт, туяа цацруулалт
convey
зөөх, хэлэх, мэдэгдэх
discretely
салангид, тусдаа
nucleus
цөм, бөөм
permeate
нэвтрэх, түгэх, шингэх
dispose of
үгүй хийх, салах
rotate
ээлжлэх, давтагдах, эргүүлэх
source
эх үүсвэр
trigger
эхлэлийг нь тавих, үүсэх
constraint
хязгаарлалт
contamination
бохирдол, халдвар, муудалт
deplete
цөлмөх, барах, дуусгах
elementally
үндсэндээ, энгийнээр
extinction
унтралт, мөхөлт
shrink
агших
stable
тогтвортой