Level 3 Level 5
Level 4

Spirituality


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agnostic
агностик үзэлтэн, бурхан мэтийн зүйлс байдаг эсэхэд эргэлзэгч
animism
аминизм, сүнс байдагт итгэх итгэл
atheist
атейст, шашингүйн үзэлтэн
deify
тахих, шүтэх
ecclesiastical
сүмийн, сүм хийдийн
exalt
магтан дуулах, магтах
pious
шүтлэгтэй, бишрэлтэй
sacrifice
өргөл, золиос
astrological
одон орны, астрологийн
divination
мэргэлэх, төлгө буулгах
self-perpetuating
ээлж халаагүй тасралтгүй үргэлжлэх чадалтай
haunt
хий үзэгдэлтэй газар
horror
аймшиг, айдас
intermediary
зуучлагч
invoke
дуудах, уриалах, мөргөж сүнс дуудах
contemplate
цэгнэх, нарийвчлан авч үзэх, бясалгах
to be inclined to
хүсэх
meditate
бясалгах, тунгаан бодох
phantom
хуурмаг үзэгдэл, сүнс
psychic
сэтгэл санааны, сэтгэцийн, ер бусын мэдрэмжтэй