Level 4 Level 6
Level 5

Science and Research


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
evolve
хөгжүүлэх
adapt
дасан зохицох, тааруулах
intuitively
зөн совингоороо
diverse
ялгаатай, янз бүрийн
indisputable
маргаангүй, маргашгүй
feature
онцлог, шинж чанар
generation
үе удам, үүсэл
inherent
төрөлхийн, өөрийн
migration
нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн
physical
бие махбодийн
process
үйл явц
survive
амьдрах
acquisition
эзэмших, олж авах
anomaly
гажиг, согог, хачин зүйл
consciously
ухамсартайгаар, санаатайгаар
degrade
доройтуулах, муудах
gap
зай, ялгаа, ангал
intervene
оролцох, хөндлөнгөөс оролцох
recede
ухрах, буцах, одох
retrieve
буцааж авах, сэргээх, буцаах