Level 5 Level 7
Level 6

Ancient History


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
relic
түүхээс үлдсэн шүтээн, үлдэгдэл, чандар, ул мөр
assimilate
үндэстэн хоорондоо уусах, төсөөтэй болох
integrally
бүхлээр нь, салшгүй хэсэг болгон
fossilize
чулуужих, ясжих
vestige
шинж тэмдэг, хөлийн мөр
adjacent
хөрш зэргэлдээ, залгаа
compress
дарах, шахах
accuracy
нарийвчлал, үнэн зөв байдал
feasibly
хэрэгжиж болохуйц
gut
доторхыг цэвэрлэх, янзлах
overlap
хучих, давхарлах, бүрхэх
retain
хадгалах, үлдээх
seep
шүүрэх, гоожих
structure
бүтэц, барилга байгууламж
cremation
чандарлалт
domesticate
нутагшуулах, гаршуулах
folklore
ардын аман зохиол
rite
ёслол, зан үйл
ritually
ёс даягийн дагуу, зан үйлийн дагуу
saga
үлгэр домог, тууль