Level 26 Level 28
Level 27

LESSON 29


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acknowledge
تصدیق کردن، قبول کردن، اقرار/ اعتراف کردن به، فدردانی کردن، تشکر کردن، به رسمیت شناختن
acquire
به دست آوردن، حاصل کردن، کسب کردن، فراگرفتن، آموختن
assimilate
جذب کردن پذیرفتن، در خود تحلیل کردن، همگون/همانند کردن، شبیه ساختن
assortment
تنظیم، آرایش، دسته بندی، مجموع متنوع، چیزهای گوناگون، گروه متنوع
caliber
استعداد، توانایی، قابلیت، کیفیت
condensed
غلیظ شده، متراکم، خلاصه شده، چکیده
contradictory
متناقض، متضاد، مخالف، ضد، نقیض، مغایر
disregard
توجه نکردن، اعتنا نکردنف بی اعتنایی کردن، نادیده گرفتن، اهمیت ندادن، رعایت نکردن
precious
گرانبها، گران قیمت، ارزشمند، باارزش، دوست داشتنی، عزیز
prominent
برآمده، برجسته، قابل رویت، قابل مشاهده، مهم، برجسته، بارز، سرشناس، مشهور
requisite
لازم، ضروری، مورد نیاز، بایسته
unravel
شکافتن، حل کردن، جواب را پیدا کردن، توضیح دادن، روشن کردن، پرده برداشتن از، برملا/افشا کردن
vague
مبهم، گنگ، نا مشخص
vast
پهناور، گسترده، وسیع، زیاد، عظیم
volume
حجم، گنجایش، ظرفیت، مقدار، میزان، شدت