Level 1 Level 3
Level 2

COLLOCATION 5


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
refresh the exhibits
làm mới các cuộc triển lãm
over-populated
bùng nổ dân số
the great population
dân số phát triển
create a job
tạo công ăn việc làm
leave them unemployed
mặc kệ họ thất nghiệp
nearby inhabitants
cư dân địa phương
make ends meet
xoay sở đủ sống
fully educated
học hành đầy đủ
have positive influences on
có ảnh hưởng tích cực tới
Dwell in the city
sinh sống trong thành phố
save a great deal of money
tiết kiệm được một khoản tiền lớn
emergencies occurs
trường hợp khẩn cấp xảy ra
cause serious mental health problems
gây ra những vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng
face health problems
đối mặt với những vấn đề về sức khỏe
suffer from eye diseases
chịu đựng các bệnh về mắt
have a negative impact on
có ảnh hưởng tiêu cực đến
keep their eyes glued to screens
nhìn chăm chú vào màn hình
waves from computers and wifi devices
sóng điện từ từ máy tính và thiết bị wifi