Level 2 Level 4
Level 3

COLLOCATION 1


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
play an integral part
đóng vai trò cấp thiết
allows someone to meet basic human needs
cho phép ai đó chi trả những nhu cầu cơ bản của con người
rewarding perk
Phần thưởng phụ cấp
enhance the level of job performance
nâng cao chất lượng công việc
the outdoor life
cuộc sống tự do bay nhảy
to enhance their resume
nâng cao chất lượng sơ yếu lý lịch
seek a job
tìm việc làm
broaden their own knowledge
mở mang kiến thức
the incredible pressure of studying at school
áp lực lớn tự việc học ở trường
master vital soft skills
thành thạo các kỹ năng mềm quan trọng
build a strong relationship
xây dựng mối quan hệ bền vững
manage conflicts
xử lý mâu thuẫn
earn a living
kiếm sống
pursue higher education
nâng cao trình độ học vấn
mature enough to live independently
đủ trưởng thành để sống độc lập
progress rapidly in their career
tiến xa trong công việc
obtain a lot of real experience
thu thập được nhiều kinh nghiệm thực tế