Level 15 Level 17
Level 16

17 урок 21.08 Хобби


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en Hobby (m)
хобби (ед)
Hobbyen
хобби (мн)
fëschen
рыбачить
e Gaart (m)
сад
Gäert
сады
molen
рисовать
du mools
ты рисуешь
hie moolt
он рисует
bastelen
мастерить
spadséieren
гулять, ходить
fotograféieren
фотографировать
eng Gei (w)
скрипка
Geien
скрипки
e Piano (m)
фортепиано
eng Oper (w)
опера
kachen
готовить, кипятить
baken
печь (выпекать)
reesen
путешествовать
eng Vakanz (w)
отпуск
e Patt (m)
бокал (вина), кружка (пива)
e Fussball (m)
футбол
lafen
бежать
ech lafen
я бегу
du leefs
ты бежишь
hie leeft
он бежит
si leeft
она бежит
hatt leeft
оно (одуш) бежит
et leeft
оно (неодуш) бежит
mir lafen
мы бежим
dir laaft
вы бежите
Dir laaft
Вы бежите
si lafen
они бегут
joggen
бегать трусцой
en Tennis (m)
теннис
schwammen
плавать
ech schwammen
я плаваю
du schwëmms
ты плаваешь
hie schwëmmt
он плавает
si schwëmmt
она плавает
hatt schwätzt
оно (одуш) говорит
et schwëmmt
оно (неодуш) плавает
mir schwammen
мы плаваем
dir schwammt
вы плаваете
Dir schwammt
Вы плаваете
si schwammen
они плавают
Bicher liesen
читать книги
Musek lauschteren
слушать музыку
d'Tële kucken
смотреть телевизор
fësche goen
ходить на рыбалку
am Gaart schaffen
работать в саду
Gei spillen
играть на скрипке
spadséiere goen
ходить гулять
Ech gi gär spadséieren.
Я люблю гулять.
Piano spillen
играть на фортепиано
an der Theater goen
ходить в театр
an d' Oper goen
ходить в оперу
an d' Vakanz goen
ездить в отпуск
e Patt huele goen
выпивать стаканчик
Fussball spillen
играть в футбол
lafe goen
заниматься бегом
jogge goen
заниматься бегом
Tennis spillen
заниматься теннисом
schwamme goen
заниматься плаванием
Vëlo fueren
кататься на велосипеде
eng Stonn (w)
час (60 минут)
Stonnen
часы (длительность)
e Film (m)
фильм
Filmer
фильмы
annerhallef
полтора
daueren
длиться
De Film dauert annerhallef Stonn.
Фильм идёт полтора часа.
guer
совсем, абсолютно
Ech kucke ganz gär Sport.
Я очень люблю смотреть спорт.
Hie spillit gär Piano.
Он любит играть на фортепиано.
Si geet net gär schwammen.
Она не любит заниматься плаванием.
Mir gi guer net gär spadséieren.
Мы совсем не любим ходить гулять.
Gees du gär spadséieren? Jo, ech gi ganz gär spadséieren.
Ты любишь ходить гулять? Да, я очень люблю ходить гулять.
Spills du gär mat denge Kanner?
Ты любишь играть со своими детьми?
Wat sin Är Hobbyen? Ech liese gär Bicher.
Какое у Вас хобби? Я люблю читать книги.
Wat mécht du gär? Ech lauschere gär Musek.
Что вы любите делать? Я люблю слушать музыку.
Wei oft lies du e Bicher? Ech véiermol pro voch liese Bicher.
Как часто ты читаешь книги? Я читаю книги четыре раза в неделю.