Level 2 Level 4
Level 3

3 урок. Прилагательные.


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eng Fro (w)
вопрос
Froen
вопросы
eng Äntwert (w)
ответ
Äntwerten
ответы
Ech wees et net.
Я не знаю.
wëssen
знать
nei
новый
al
старый
kléng
маленький
grouss
большой
déck
толстый
dënn
тонкий
liicht
лёгкий
schwéier
тяжёлый
op
открытый
zou
закрытый
héich
высокий
niddereg
низкий
un
включённый
aus
выключенный
lues
медленный
séier
быстрый
laang
длинный
kuerz
короткий
eckeg
угловатый
ronn
круглый
voll
полный
eidel
пустой
schéin
прекрасный
ellen
безобразный
gutt
хороший
schlecht
плохой
schéin
прекрасный
breet
широкий
schmuel
узкий
eng Cartouche (w)
картридж
en Drécker (m)
принтер
en Handy (m)
мобильный телефон
e Laptop (m)
ноутбук
e Kaffi (m)
кофе
en Affekot (m)
юрист
en Telefonsgespréich (s)
телефонный разговор
eng Strooss (w)
улица
D' Buch ass déck.
Книга - толстая.
D' Buch ass dënn.
Книга - тонкая.
D' Cartouche ass voll.
Картридж - полный.
D' Cartouche ass eidel.
Картридж - пустой.
D' Imprimante ass nei.
Принтер - новый
D' Imprimante ass al.
Принтер - старый.
De Laptop ass un.
Ноутбук включен.
De Laptop ass aus.
Ноутбук выключен.
De Kaffi ass gutt.
Кофе - хороший.
De Kaffi ass schlecht.
Кофе - плохой.
De Schaf ass schwéier.
Шкаф - тяжёлый.
De Schaf ass liicht.
Шкаф - лёгкий.
Den Affekot ass jonk.
Адвокат - молодой.
Den Affekot ass al.
Адвокат - старый.
D' Gebai ass héich.
Здание - высокое.
D' Gebai ass niddereg.
Здание - низкое.
D' Fënster ass op.
Окно открыто.
D' Fënster ass zou.
Окно закрыто.
D' Bild ass schéin.
Картина - прекрасная.
D' Bild ass ellen.
Картина - безобразная.
Den Auto ass grouss.
Автомобиль - большой.
Den Auto ass kléng.
Автомобиль - маленький.
D' Telefonsgespréich ass laang.
Телефонный разговор - длинный.
D' Telefonsgespréich ass kuertz.
Телефонный разговор - короткий.
D' Strooss ass breet.
Улица - широкая.
D' Strooss ass schmuel.
Улица - узкая.
och
тоже