Level 5 Level 7
Level 6

6 урок. Вопросы про имя.


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
immens
отлично
alles
всё
ganz
очень
tip top
в полном порядке
Wéi geet et? Tip top.
Как дела? В полном порядке.
Wéi geet et? Net immens.
Как дела? Не очень.
Wéi geet et? Jo, et geet, merci.
Как дела? Нормально, спасибо.
Wéi geet et? Alles ok.
Как дела? Всё в порядке.
Wéi geet et? Net ganz gutt.
Как дела? Не очень хорошо.
Wéi geet et? Immens.
Как дела? Отлично.
Wéi geet et? Ganz gutt.
Как дела? Очень хорошо.
Wéi geet et? Ganz schlecht.
Как дела? Очень плохо.
Wéi geet et? Gutt, a bei Iech? Och gutt, merci.
Как дела? Хорошо, а ваши? Тоже хорошо, спасибо.
Merci, gläichfalls!
Спасибо, и вам того же!
heeschen
называться
ech heeschen
меня зовут
du heeschs
тебя зовут
hatt heescht
это (одуш) зовут
si heescht
её зовут
hien heescht
его зовут
mir heeschen
нас зовут
dir heescht
вас зовут
si heeschen
их зовут
en Numm (m)
имя
kommen
приходить
du kënns
ты пришёл
hatt kënnt
оно (одуш) пришло
si kënnt
она пришла
hie kënnt
он пришёл
mir kommen
мы пришли
dir kommt
вы пришли
si kommen
они пришли
wunnen
проживать
ech wunnen
я проживаю
du wunns
ты проживаешь
hatt wunnt
оно (одуш) проживает
si wunnt
она проживает
hie wunnt
он проживает
mir wunnen
мы проживаем
dir wunnt
вы проживаете
si wunnen
они проживают
mäin
мой
däin
твой
Ären
Ваш
Ech sinn d' Madame Knepper.
Я - госпожа Кнеппер.
Ech heeschen Nicolas.
Меня зовут Николя.
Mäin Numm ass Weber-Messerich.
Моё имя - Вебер-Мессериш.
Ech sinn den Här Nodari.
Я - господин Нодари.
Ech sinn den Admir.
Я - Адмир.
Ech heesche Julie.
Меня зовут Юля.
Bass du de Paul? Jo, ech sinn de Paul.
Ты Пауль? Да, я Пауль.
Sidd Dir de Paul? Jo, ech sinn de Paul.
Вы Пауль? Да, я Пауль.
Sidd Dir de Paul? Nee, ech sinn net de Paul.
Вы Пауль? Нет, я не Пауль.
Wie bass du? Ech sinn de Paul.
Ты кто? Я- Пауль.
Wie sidd Dir? Ech sinn de Paul.
Вы кто? Я- Пауль.
Ass däin Numm Paul? Jo, mäin Numm ass Paul.
Твоё имя - Пауль? Да, моё имя - Пауль.
Ass Ären Numm Paul? Jo, mäin Numm ass Paul.
Ваше имя - Пауль? Да, моё имя - Пауль.
Ass Ären Numm Paul? Nee, mäin Numm ass net Paul.
Ваше имя - Пауль? Нет, моё имя - не Пауль.
Wéi ass däin Numm? Mäin Numm ass Paul.
Как твоё имя? Моё имя - Пауль.
Wéi ass Ären Numm? Mäin Numm ass Paul.
Как Ваше имя? Моё имя - Пауль.
Heeschs du Paul? Jo, ech heeschen Paul.
Тебя зовут Пауль? Да, меня зовут Пауль.
Heescht Dir Paul? Jo, ech heeschen Paul.
Вас зовут Пауль? Да, меня зовут Пауль.
Heescht Dir Paul? Nee, ech heeschen net Paul.
Вас зовут Пауль? Нет, меня зовут не Пауль.
Wéi heeschs du? Ech heeschen Paul.
Как тебя зовут? Меня зовут Пауль.