Level 14 Level 16
Level 15

COMMUNICATION AND PERSONALITY


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hide one’s light under a bushel
che giấu tài năng của ai đó
to throw a tantrum
tức giận vô cớ
to stamp one’s mark on something
để lại dấu ấn cá nhân
a clash of personalities
sự bất đồng về tính cách
to have a superiority complex
có suy nghĩ, cảm xúc rằng mình vượt trội hơn người khác
to hear something through the grapevine
nghe đồn
to act one’s age
cư xử đúng mực, đúng lứa tuổi
codes of conduct
quy tắc xứng xử
to assimilate knowledge
tiếp nhận kiến thức
to marshal facts
đưa ra lập luận
to be a team player
người giỏi làm việc nhóm
the downfall of communication
suy giảm giao tiếp
a breakdown in communication
ngưng trệ giao tiếp (thất bại/ gián đoạn)
to live in harmony with one another
sống hòa hợp với người khác
to keep abreast of something
cập nhật tin tức
to accelerate the flow of information
tăng tốc độ thông tin
behind the times
lỗi thời
set in his or her ways
bảo thủ
a social butterfly
người giao thiệp rộng
a stickler for something
người câu nệ, khắt khe về cái gì
to be user-friendly
thân thiện với người dùng
social networking sites
mạng xã hội
to break off a relationship
cắt đứt đàm phán
to reach a stalemate
đình trệ, bế tắc
to have social skills
kỹ năng xã hội tốt
to have a laid-back attitude
thư giãn, thả lỏng, thong thả
to be a workaholic
nghiện công việc
to see the big picture
nhìn nhận một cách toàn diện
to be generous to a fault
nhiệt tình giúp đỡ
to exchange pleasantries
nói chuyện xã giao