Level 16 Level 18
Level 17

READ


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beyond comprehension
quá tầm hiểu biết/ nhận thức, không thể hiểu/ tin được
critical thinking
tư duy phản biện
To broaden one's literary horizons
mở mang hiểu biết văn học
a turn of phrase
một cách diễn đạt khác
To read something into something
nghĩ quá về cái gì
A period of readjustment
thời gian thích nghi
To read on
đọc tiếp
To break with precedent
phá vỡ tiền lệ
To read over something
đọc kỹ, đọc từ đầu đến cuối
To come to somebody's knowledge
được ai đó biết tới
Safe in the knowledge that
chắc chắn về cái gì đó
To dig deep
đào sâu tìm hiểu về cái gì
To do something to the letter
làm đúng theo hướng dẫn
To stick in your mind
in đậm trong tâm trí
To sharpen something
làm cái gì đó thêm sâu sắc, nhạy bén
To write off something
xóa bỏ/ loại bỏ cái gì
To be engrossed in
mê mải vào cái gì
To understand somebody to be something
tin cái gì đó/ cho là
Conduct somebody
dẫn dắt, hướng dẫn ai đó
Secure in the knowledge
tự tin, chắc chắn
Bedtime stories
truyện kể trước khi đi ngủ
To be a story of
trở thành câu chuyện
To run a story
viết, kể, thảo một câu chuyện
A success story
câu chuyện về sự thành công
To tell its own tale
tự thuật, tự nói lên tất cả
To read between the lines
hiểu rõ những gì đọc được/ nghe thấy/ biết đến
To read up on
tìm kiếm thông tin trong sách
To come highly recommend
được đánh giá cao
Literary appreciation
cảm thụ văn học
A literary genius
thiên tài văn học