Level 3
Level 4

Johannes, kapittel 4


227 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἀγοράζω
Jeg kjøper
αἰτέω
Jeg spør
αἰών, -ῶνος, ὁ
Tid, evighet
αἰώνιος, -ον
Evig
ἀκούω
Jeg hører
ἀλήθεια, -ας, ἡ
Sannhet
ἀληθής, -ές
Sann
ἀληθινός, -ή, -όν
Ekte
ἀληθῶς
Sannelig
ἀλλἀ
Men, dog, utenom
ἀλλήλων
Hverandre
ἄλλος, -η, -o
Annen, en annen
ἄν
Enn (f.eks: hva enn)
ἀναγγέλλω
Jeg forkynner
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
Mann
ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mann, menneske
ἀπαγγέλλω
Jeg forteller
ἀπαντάω
Jeg møter
ἀπέρχομαι
Jeg går bort
ἀποθνῄσκω
Jeg dør
ἀποκρίνομαι
Jeg svarer
ἀποστέλλω
Jeg sender bort
ἀσθενέω
Jeg er syk
ἀυτός, -οῦ
Han, hun, det
ἀφίημι
Jeg slipper løs
βαπτίζω
Jeg døper
βρῶμα, -ατος, τό
Mat
βρῶσις, εως, ἡ
Mat
Γαλιλαία, -ας, ἡ
Galilea
Γαλιλαῖος, αία, αῖον
Galileer
γάρ
For, da
γίνομαι
Jeg blir
γινώσκω
Jeg kjenner
γυνή, γυναικός, ἡ
Dame, kone
δέ
Men, og
δεῖ
Ett er nødvendig
δεῦτε
Kom!
δεύτερος, -α, -ον
Andre
δέχομαι
Jeg tar
διά
Gen: Gjennom; Acc: Av hensyn til
δίδωμι
Jeg gir ut
διέρχομαι
Jeg går gjennom
διψάω
Jeg tørster
δοῦλος, -ου, ὁ
Slave, tjener
δύο
To (2)
δωρεά, ᾶς, ἡ
Gave
ἐάν
Hvis, når
ἕβδομος, η, ον
Syvende
ἐγώ
Jeg
εἰ
Hvis
οἶδα
Jeg vet, forstår
εἰμί
Jeg er
εἰς (Acc)
Inntil, i, med
εἰσέρχομαι
Jeg går inn
ἐκ, ἐξ (Gen)
Ut fra, fra
ἐκεῖ
Der
ἐκεῖθεν
Derfra
ἐκεῖνος, -η, -ο
Sg: Det; Pl: Disse
ἓκτος, -η, -ον
Sjette
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
Meg, mine
ἐν (Dat)
I, på, med
ἐνθάδε
Herfra
ἐξέρχομαι
Jeg går ut
ἑορτή, -ῆς, ἡ
Festival
ἐπαίρω
Jeg løfter opp
ἐπί
Gen: På, over, når; Dat: På grunnlag av; Acc: På, til, mot
ἔργον, -ου, τό
Arbeid, gjerning
ἔρχομαι
Jeg kommer
ἐρωτάω
Jeg spør, anmoder
ἐσθίω
Jeg spiser
ἔτι
Fortsatt
ἔχω
Jeg har
ζάω
Jeg lever
ζητέω
Jeg søker
ζωή, -ῆς, ἡ
Liv
Eller, enten, enn
ἤδη
Nå, allerede
ἣκω
Jeg har kommet
ἡμεῖς
Vi
ἡμέρα, -ας, ἡ
Dag
θαυμάζω
Jeg undrer
θεάομαι
Jeg skuer
θέλημα, -ματος, τό
Vilje
θεός, -οῦ, ὁ
Gud
θερίζω
Jeg høster
θερισμός, -οῦ, ὁ
Høst
θεωρέω
Jeg ser på
Ἰακώβ, ὁ
Jakob
ἰάομαι
Jeg helbreder
ἴδιος, -α, -ον
Ens eget
ἰδού
Se!
Ἱεροσόλυμα, τά - ἡ
Jerusalem
Ιησοῦς, -οῦ, ὁ
Jesus
ἵνα
For at, at
Ἰουδαία, -ας, ἡ
Judea
Ἰουδαῖος, -αία, -αῖον
Jøde
'Ιωάννης, -ου, ὁ
Johannes
Ἰωσήφ, ὁ
Josef
καθέζομαι
Jeg sitter
καί
Og
καλῶς
Bra
Καφαρναούμ, ἡ
Kapernaum
καρπός, -οῦ, ὁ
Frukt
καταβαίνω
Jeg går ned
κοπιάω
Jeg strever
κόπος, -ου, ὁ
Arbeid
κόσμος, ου, ὁ
Verden
κύριος, -ου, ὁ
Herre
λαλέω
Jeg sier
λαμβάνω
Jeg tar, mottar
λέγω
Jeg sier
λευκός, -ή, -όν
Hvit
λόγος, -ου, ὁ
Ord
μαθητής, -οῦ, ὁ
Disippel
μαρτυρέω
Jeg bærer, vitner
μέγας, μεγάλη, μέγα
Stor
μέλλω
Jeg skal snart...
μέντοι
Sannelig, dog
μένω
Jeg blir
μετά
Gen: Med; Acc: Etter
μεταξύ
Mellom
μή
Ikke, hvis ikke
μηδέ
Men ikke
μήτι
Ikke (interrogativ)
μισθός, -οῦ, ὁ
Lønn
νῦν
Nå, nåtiden
ὁ, ἡ, τὁ
Τhe
οἰκία, -ας, ἡ
Hus, hjem
οἶνος, ου, ὁ
Vin
ὅλος, -η, -ον
Hel
ὅπου
Hvor
ὁράω
Jeg ser
ὄρος, ὄρους, τό
Fjell, berg
ὅς, ἥ, ὅ
Hvem
ὅσος, -η, -ον
Så mange som
ὅταν
Når som helst
ὅτε
Når
ὅτι
Da, siden, fordi
οὐ, οὐκ, οὐχ
Ikke
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
Ingen, intet
οὐκέτι
Ikke lenger
οὖν
Derfor
οὔτε
Og ikke
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
Denne
οὕτως
Slik
ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Øye, syn
παιδίον, -ου, τό
Barn
παῖς, παιδός, ὁ - ἡ
Gutt, jente, barn
πάλιν
Igjen
παρά
Gen: Fra; Dat: Langs med; Acc: Ved siden av;
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
Hver, alle
πατήρ, πατρός, ὁ
Far
πατρίς, ίδος, ἡ
Fedreland, hjemsted
πέμπω
Jeg sender
πέντε
Fem
πηγή, ῆς, ἡ
Kilde
πίνω
Jeg drikker
πιστεύω
Jeg tror
πλησίον
Adj: Nær; Subst: Neste
πνεῦμα, -ματος, τό
Ånd, pust
πόθεν
Hvorfra?
ποιέω
Jeg gjør
πόλις, -εως, ἡ
By
πολύς, πολλή, πολύ
Mye, mange
πορεύομαι
Jeg går
πρίν
Før
πρός (Acc)
Mot, til
προσκυνέω
Jeg lovpriser
προφήτης, -ου, ὁ
Profet
πυνθάνομαι
Jeg spør
πυρετός, οῦ, ὁ
Feber
πῶς
Hvordan?
ῥαββί, ὁ
Rabbi
Σαμάρεια, ας, ἡ
Samaria
Σαμαρείτης, ου, ὁ
Samaritaner
σημεῖον, -ου, τό
Mirakel, tegn
σός, σή, σόν
Din
σπείρω
Jeg sår
σύ
Du
συνάγω
Jeg samler
σωτήρ, -ῆρος, ὁ
Frelser
σωτηρία, -ας, ἡ
Frelse
τε
Og så
τελειόω
Jeg fullbyrder
τέρας, -ατος, τό
Under
τιμή, -ῆς, ἡ
Ære, pris
τίς, τί
Hvem, hva, hvilken?
τις, τι
En bestemt ting
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτον
Slike
τόπος, -ου, ὁ
Sted
τροφή, -ῆς, ἡ
Mat
ὕδωρ, ὕδατος, τό
Vann
υἱός, -οῦ, ὁ
Sønn
ὑμεῖς
Dere
ὑπάγω
Jeg går vekk
Φαρισαῖος, -ου, ὁ
Fariseer
φέρω
Jeg bærer
φρέαρ, φρέατος, τό
Brønn
φωνέω
Jeg kaller
χαίρω
Jeg fryder meg
Χριστός, -ου, ὁ
Kristus
χώρα, -ας, ἡ
Land
χωρίον, ου, τό
Plass, sted
ὥρα, -ας, ἡ
Time, hendelse
ὡς
Som, lik
ὡσεί
Som
ἅλλομαι
Jeg løper
ἀντλέω
Jeg øser
ἄντλημα, ατος, τό
Øsebøtte
βαθύς, εῖα, ύ
Dyp
θρέμμα, ατος, τό
Kuer
καίτοιγε
Selvom
Κανᾶ, ἡ
Kana
κομψότερον
Bedre
λαλιά, ας, ἡ
Snakk
Μεσσίας, ου, ὁ
Messias
μήτις
Ikke noen
ὁδοιπορία, ας, ἡ
Reise
ὁμοῦ
Sammen
προσκυνητής, οῦ, ὁ
Tilbeder
Σαμαρεῖτις, ιδος, ἡ
Samaritaner
συγχράομαι
Jeg omgås
Συχάρ, ἡ
Sykar
τετράμηνος, ον
Fire måner
ὑδρία, ας, ἡ
Vannkar
χθές
Igår