Level 1 Level 3
Level 2

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
90. Nút bấm để truy cập tới các chương trình Windows 7, các tài liệu và các thông tin trên Internet gọi là gì?
Nút Start
91. Có thể nhấp chuột vào đâu để dừng một ứng dụng trong Windows Task Manager?
End Task