Level 19 Level 21
Level 20

Αριθμοί & Μετρήσεις


333 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la cifra, el número
αριθμός, νούμερο
los números, los numerales
αριθμοί
la medición
μέτρηση (ως διαδικασία)
cero
0 (μηδέν)
cero punto cinco
0,5 (μηδέν κόμμα πέντε)
uno / una
1, ένας, ένα / μία
dos
2
tres
3
cuatro
4
cinco
5
seis
6
siete
7
ocho
8
nueve
9
diez
10
once
11
doce
12
trece
13
catorce
14
quince
15
dieciséis
16
diecisiete
17
dieciocho
18
diecinueve
19
veinte
20
veintiuno
21
veintidós
22
veinticinco
25
treinta
30
treinta y uno
31
treinta y dos
32
treinta y cinco
35
cuarenta
40
cuarenta y uno
41
cuarenta y dos
42
cuarenta y cinco
45
cincuenta
50
cincuenta y uno
51
cincuenta y cinco
55
sesenta
60
setenta
70
ochenta
80
noventa
90
cien
100
ciento uno
101
ciento dos
102
ciento quince
115
ciento cincuenta
150
ciento cincuenta y cinco
155
doscientos
200
trescientos
300
cuatrocientos
400
quinientos
500
quinientos quince
515
quinientos cincuenta
550
quinientos cincuenta y cinco
555
seiscientos
600
setecientos
700
ochocientos
800
novecientos
900
mil
1000
mil uno
1001
un mil ciento uno
1101
dos mil
2000
dos mil quince
2015
dos mil quinientos tres
2503
tres mil
3000
cuatro mil
4000
cinco mil
5000
cinco mil quinientos quince
5515
cinco mil quinientos cincuenta y cinco
5555
diez mil
10.000
un millón
1.000.000
cinco millones
5.000.000
veinticinco millones
25.000.000
cien millones
100.000.000
mil millones
1.000.000.000 (δις)
un billón
1.000.000.000.000 (τρις)
centenar / cientos, centenares
εκατοντάδα / εκατοντάδες
miles
χιλιάδες
contar, cuento
μετρώ, υπολογίζω (για αριθμούς) (ΟΧΙ ΜΕΤΡΩ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΥΨΟΣ ΚΛΠ), εξιστορώ, αφηγούμαι, διηγούμαι, λέω
la adición
πρόσθεση
la división
διαίρεση, τμήμα, μεραρχία
igual
ίσον, ίσος, ίση, τα ίδια, ίδιος, ίδια
las matemáticas
μαθηματικά
el resultado, el efecto
αποτέλεσμα (ΟΧΙ Η ΛΕΞΗ ΕΚΒΑΣΗ)
el total, el conjunto
σύνολο
muchos
πολλοί, πολλά
pocos
λίγοι, λίγα
unos pocos, unos
μερικά
primero
1ος, πρώτος, πρώτο
el segundo
2ος, δευτερόλεπτο
tercero
3ος
el cuarto
4ος, τέταρτος, τέταρτο, δωμάτιο
quinto
5ος
sexto
6ος
séptimo
7ος
octavo
8ος
noveno
9ος
décimo
10ος
undécimo
11ος
duodécimo
12ος
decimotercero
13ος
decimocuarto
14ος
decimoquinto
15ος
vigésimo
20ος
vigésimo primer
21ος
vigésimo segundo
22ος
trigésimo
30ος
cuadragésimo
40ος
quincuagésimo
50ος
centésimo
100ος
milésimo
1000ος
el último
τελευταίος, ο πιο πρόσφατος, έσχατος
próximo, siguiente
επόμενος, προσεχής
anterior
προηγούμενος
el kilo
κιλό
el metro
μετρό, μέτρο
el gramo
γραμμάριο
el centímetro
εκατοστό
el milímetro
χιλιοστό
el kilómetro
χιλιόμετρο
la distancia
απόσταση
el tamaño, la talla, el número
μέγεθος
el peso, peso
βάρος, ζυγίζω / έχω βάρος (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el cálculo
υπολογισμός
la profundidad, la hondura, el fondo
βάθος
la altura
ύψος, ανάστημα
el área
έκταση, τομέας (f)
la anchura, el ancho, la amplitud
πλάτος
la longitud
μήκος
el volumen
όγκος (ΟΧΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ), ένταση ήχου
el metro cuadrado
τετραγωνικό μέτρο
la docena
ντουζίνα
el infinito
άπειρος (σε αριθμό), άπειρο
numeroso
πολυάριθμος
el exceso
υπερβολή, υπέρβαση
el mínimo
ελάχιστος
el / la mayor
μεγαλύτερος / μεγαλύτερη / μεγαλύτερο, μείζον
menos
λιγότερο, μείον, παρά
más
περισσότερο, συν, και (μέτρησης στις μαθηματικές πράξεις), πιο
muy
πολύ (επίρρημα) (ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Η ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ)
poco
λίγο, λίγος
la región, el distrito
περιοχή
mediano, moderado
μέτριος (ΟΧΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ)
decenas
δεκάδες
la mayoría
πλειοψηφία
la minoría
μειοψηφία
la disminución
μείωση
el aumento
αύξηση, αυξάνω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
la caída
πτώση
el promedio
μέσος όρος
las estadísticas
στατιστικές
el litro
λίτρο
la velocidad
ταχύτητα
la superficie
επιφάνεια
la dimensión / las dimensiones
διάσταση, διαμέτρημα / διαστάσεις, διαμετρήματα
la unidad
μονάδα, ενότητα
el triángulo
τρίγωνο, τρίγωνος
cuadrado, el cuadrado
τετράγωνο, τετράγωνος
el círculo
κύκλος
el ángulo
γωνία (μόνο στα μαθηματικά)
el marco, marco
πλαίσιο, σημαδεύω, μαρκάρω, σημειώνω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
el paralelo
παράλληλος
la cinta métrica
μεζούρα
el trozo, el pedazo, la pieza
κομμάτι
la falta (de)
έλλειψη, λείπει (γ' ενικό), λάθος (πχ στην ορθογραφία)
por ciento
τοις εκατό (%)
el porcentaje
ποσοστό
aumentar, aumento
αυξάνω
aumentado
αυξημένος
reducido
μειωμένος
disminuir, disminuyo
μειώνω
doblar, doblo
διπλασιάζω, μεταγλωττίζω
adicionar, adiciono, añadir, añado
προσθέτω
limitarse, me limito
περιορίζομαι
el resto
υπόλοιπο
los grados (centígrados)
βαθμοί (κελσίου °C κλπ) (ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
bajo cero
υπό το μηδέν, κάτω από το μηδέν
poco a poco
λίγο λίγο, σιγά σιγά
en una fila
στη σειρά (το ένα πίσω ή δίπλα απ' το άλλο), κατά σειρά
cuenta atrás
αντίστροφη μέτρηση
la comparación
σύγκριση, αντιπαραβολή
comparar, comparo
συγκρίνω
más o menos, sobre
περίπου, λίγο πολύ
más de
περισσότερο από, πάνω από
la suma
άθροισμα, σύνολο
el / la menor, menor
μικρότερος / μικρότερη / μικρότερο, ελάσσον
a lo largo de
κατά μήκος
verticalmente
κάθετα, κατακόρυφα (επίρρημα)
horizontalmente
οριζόντια (επίρρημα)
la edad
ηλικία
el siglo
αιώνας
el milenio
χιλιετία
pequeño
μικρός, μικρό
el / la grande
μεγάλος / μεγάλη / μεγάλο
en comparación con
συγκριτικά με, σε σύγκριση με
ancho
φαρδύς, φαρδύ
alto
ψηλός, δυνατός (σε ήχο), ψηλά (σε ύψος)
bajo
κοντός (άνθρωπος), σιγανός (σε ήχο), χαμηλά (σε ύψος), κάτω από
corto
κοντό (για πράγματα), κόβω (α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
cerca (de)
κοντά (σε, στο), περίπου
cercano
κοντινός
lejano
μακρινός / μακρινή / μακρινό
microscópico
μικροσκοπικός
el microscopio
μικροσκόπιο
el efectivo
μετρητά
en efectivo, al contado
μετρητοίς, τοις μετρητοίς
el metrónomo
μετρονόμος
mucho
πολύς, πολύ (ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ)
lleno de gente
γεμάτος κόσμο, πολυσύχναστος
el singular
ενικός
el plural
πληθυντικός
la población
πληθυσμός
la inflación
πληθωρισμός
la gente
άνθρωποι, κόσμος, πλήθος
el / la enorme
γιγάντιος / γιγάντια
el / la superior
ανώτερος / ανώτερη / ανώτερο
subalterno
κατώτερος, υποδεέστερος
en total, un total de...
συνολικά
Quien mucho abarca, poco aprieta
Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα
la alta, alta
εξιτήριο, ψηλή (σε ύψος), δυνατή (σε ήχο)
el pelo corto
κοντά μαλλιά
lejos (de)
μακριά (από)
el pelo largo (la melena)
μακριά μαλλιά (χαίτη)
único
μοναδικός, μοναδικό
algo más
κάτι ακόμα, τίποτα άλλο; (αλλάζει το νόημα ανάλογα με το αν ρωτάμε ή όχι)
para nada
με τίποτα, για τίποτα, σε τίποτα, μπα!
el rincón
εσωτερική γωνία
la esquina
εξωτερική γωνία
la categoría
κατηγορία (σε κλίμακα, είδους, ταξινόμησης κλπ)
separar, separo
χωρίζω (κάτι από κάτι άλλο) (ΟΧΙ ΠΑΙΡΝΩ ΔΙΑΖΥΓΙΟ)
el / la variable
μεταβλητός, ευμετάβλητος, άστατος, ιδιότροπος
inicialmente, al principio
αρχικά, στην αρχή
al fin, en fin
στο τέλος
se han reducido
έχουν μειωθεί (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
la estatura mediana
μέτριο ανάστημα
mide...
έχει διαστάσεις / έκταση / μέγεθος...
los demás
τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι, οι άλλοι
la década
δεκαετία
dividir, divido
διαιρώ, διχάζω
desde / de... - ...hasta / a...
από... - ...μέχρι...
un tercio
ένα τρίτο (1/3)
medir, mido
μετρώ (για διαστάσεις, το ζάχαρο, το ύψος κλπ) (ΟΧΙ ΜΕΤΡΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ)
el nivel medio
μέτριο επίπεδο
al día
την ημέρα, ανά ημέρα, κάθε μέρα (ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ)
excepto, salvo
εκτός, με εξαίρεση
nada de
καθόλου (από κάτι) (πχ έχει καθόλου ζάχαρη)
algo de
λίγο (από κάτι), κάμποσο (πχ έχει λίγη ζάχαρη)
un poco mas lejos de aquí
λίγο πιο μακριά από εδώ
nadie
κανείς, κανένας, κανέναν
ninguno
κανένας, κανένα (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
alguno
κάποιος, κάποιο (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
algunos, unos
κάποιοι, κάποια, μερικοί, μερικά (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
alguien
κάποιος (μόνο για ανθρώπους) (ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
me coje retirado
μου πέφτει (λίγο) μακριά (ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ)
más que nunca
όσο ποτέ άλλοτε, περισσότερο από ποτέ
la tonelada
τόνος (ΩΣ ΒΑΡΟΣ) (ΟΧΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ) (ΟΧΙ ΤΟ ΨΑΡΙ ΤΟΝΟΣ)
el amplio
ευρύς, ευρύ, φαρδύ
el máximo
μέγιστος, μέγιστο
el medio litro
μισό λίτρο
el / la doble
διπλός, διπλό, σωσίας
triple
τριπλός, τριπλό
el / la distante, el retirado
απομακρυσμένος / απομακρυσμένη / απομακρυσμένο
muchas veces
πολλές φορές
espeso
παχύ, παχύς (ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-ΖΩΑ), αδρός
intermedio, el intermedio
ενδιάμεσος, ενδιάμεσο, το ημίχρονο (το διάλειμμα)
¿Cuál de los / las...?
Ποιος από τους / τις...; Ποιο από τα...;
la deficiencia
έλλειψη, ελάττωμα, ανεπάρκεια, κακοτεχνία
mucho menos
πολύ λιγότερο
mucho más
πολύ περισσότερο
el más pequeño
ο μικρότερος, ο πιο μικρός
el más grande
ο μεγαλύτερος, ο πιο μεγάλος
tanta gente
τόσος κόσμος, τόσο κόσμο
la masa
μάζα, ζύμη, ζυμάρι
hace algunos meses, hace unos meses
πριν μερικούς μήνες
crecer, crezco
αναπτύσσω, αναπτύσσομαι, μεγαλώνω
la novedad
καινοτομία, πρωτοτυπία
novedoso
πρωτότυπος
poquito, un poquito
λιγάκι, λιγουλάκι
la abundancia
αφθονία, επάρκεια
el alcance
βεληνεκές, πεδίο δράσης, φτάσιμο
previamente, anteriormente
προηγουμένως
extendido
εκτεταμένος, διαδεδομένος, παρατεταμένος
la etapa
φάση, στάδιο (ΟΧΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ, ΟΧΙ ΓΗΠΕΔΟ)
el número de teléfono
αριθμός τηλεφώνου
el rectángulo
ορθογώνιο
número de palabras
αριθμός λέξεων
el número de cuenta
αριθμός λογαριασμού
número de palabras entre
αριθμός λέξεων μεταξύ
el / la interminable
ατέλειωτος / ατέλειωτη / ατέλειωτο
más de lo que piensas
περισσότερο από όσο νομίζεις
el ámbito
πεδίο, έκταση, επίπεδο, φάσμα, τομέας
un poco más (de)
λίγο περισσότερο (από), λίγο παραπάνω (από), λίγο ακόμα, λίγο πιο
bastar, basto
αρκώ, επαρκώ, φτάνω (σε επάρκεια)
basta
φτάνει! αρκετά! αρκεί, επαρκεί (γ' ενικό πρόσωπο ενεστώτα)
al final de... (πχ ...la calle)
στο τέλος του... (πχ ...δρόμου)
la pulgada
η ίντσα
está en falta
είναι σε έλλειψη
la densidad
πυκνότητα
centenares de miles (de personas)
εκατοντάδες χιλιάδες (πχ κόσμου)
el centenario
εκατονταετής, εκατονταετηρίδα
veinteañero / veinteañera
εικοσάχρονος / εικοσάχρονη
una inmensa multitud
ένα τεράστιο πλήθος
el / la desigual
άνισος / άνιση / άνισο
(un) sinfín de...
(μια) ατέλειωτη σειρά από... / (έναν) ατέλειωτο αριθμό από... / (μια) πληθώρα από...
la limitación, la restricción
περιορισμός
la saturación
κορεσμός
el penúltimo
προτελευταίος, προτελευταίο
bidimensional
δισδιάστατος
tridimensional
τρισδιάστατος
continuamente
συνεχώς, διαρκώς, συνέχεια, ατέλειωτα
grados en la escala de Richter
βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ (για σεισμούς)
de magnitud 6,7 en la escala de Richter
μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ
el / la desechable
μιας χρήσης, μιας χρήσεως
el as
άσος, άσσος, 1
equilibrado
ισορροπημένος
el equilibrio
ισορροπία
el cociente
πηλίκο, λόγος (στα μαθηματικά), δείκτης
la secuenciación
αλληλουχία
1. cada vez más, 2. más y más
όλο και περισσότερο, όλο και πιο πολύ
semi-
ημι-
más de la mitad
περισσότερο από το μισό, περισσότεροι από τους μισούς
se reducirá
θα μειωθεί
se ha reducido el poder adquisitivo
έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη
equivaler (a), equivalgo (a)
ισοδυναμώ (με)
por término medio
κατά μέσο όρο
la extensa red
εκτεταμένο δίκτυο, εκτενές δίκτυο
densamente poblado
πυκνοκατοικημένος, πυκνοκατοικημένο
la quintaesencia
πεμπτουσία
el / la multilateral
ο/ η πολυμερής, πολύπλευρος, πολυμορφικός, με πάμπολλες χρήσεις
el / la irresoluble
ο / η / το άλυτος, αδιάλυτος
la longitud de onda
μήκος κύματος