Level 27 Level 29
Level 28

Προθέσεις & Επιρρήματα


240 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la preposición
πρόθεση (γραμματική)
el adverbio
επίρρημα
desde, de
από, από το, έκτοτε, του
¿Dónde?
Που;
¿Cuándo?
Πότε;
¿Quién?
Ποιος; Ποια; Ποιον;
¿Por qué?
Γιατί;
porque
επειδή
hacia
προς (πρόθεση)
aquí
εδώ
ahí
εκεί
cerca (de)
κοντά (σε, στο), περίπου
lejos (de)
μακριά (από)
allí, allá
εκεί πέρα (μακριά)
fuera (de)
έξω (από)
aquí dentro
εδώ μέσα
por encima
από πάνω
debajo de, por debajo
από κάτω, κάτω από
arriba
πάνω, επάνω
abajo
κάτω
entre
ανάμεσα, μεταξύ, μπείτε! (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ)
al lado
δίπλα, πλάι
enfrente
απέναντι
a la derecha
δεξιά
a la izquierda
(στα) αριστερά
recto, todo recto
ίσιος, ευθεία
la tarde, tarde
απόγευμα, καθυστερημένα, αργά (περασμένη ώρα)
despacio, lentamente
αργά (σε ταχύτητα), σιγά
deprisa, rápidamente
γρήγορα
contra
εναντίον, κατά, αντί
suficiente, bastante
αρκετός / αρκετή / αρκετό
bien
καλά (επίρρημα) (ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
y
και, το γράμμα "y"
¿A dónde?
Για που; Προς τα που;
mientras tanto
εν τω μεταξύ
entonces
τότε, οπότε, λοιπόν, δηλαδή
alrededor de, en torno a
γύρω από, τριγύρω, γύρω
así
έτσι
así que
ώστε, έτσι λοιπόν, έτσι που, έτσι ώστε
también
επίσης
tampoco, ni
ούτε
delante de
μπροστά από (+ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
detrás de, tras
πίσω από (+ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)
a la vez, simultáneamente
ταυτόχρονα, συγχρόνως
luego, después (de)
μετά, μετά από, ύστερα, έπειτα
siempre
πάντα, πάντοτε
en todas partes
παντού
a veces
μερικές φορές, κάπου-κάπου
suficientemente, bastante
αρκετά, κάμποσο
aunque
αν και, ακόμα κι αν, παρόλο που
de todos modos, de todas formas, definitivamente, sin falta
οπωσδήποτε, με κάθε τρόπο, έτσι κι αλλιώς
quizá, tal vez
ίσως
probablemente
πιθανόν, ενδεχομένως
depende (de)
εξαρτάται (από) (ΑΠΡΟΣΩΠΑ & ΑΥΤΟΠΑΘΗ)
al contrario
αντιθέτως, αντίθετα
tranquilamente, en paz
ήσυχα, σιγά
a menudo, frecuentemente
συχνά
temporalmente
προσωρινά
permanentemente
μόνιμα
inicialmente, al principio
αρχικά, στην αρχή
al fin, en fin
στο τέλος
en algún lugar, en alguna parte
κάπου
en el medio, en mitad de
στη μέση
principalmente, sobre todos
κυρίως
especialmente
ειδικά, ιδίως
con
με, μαζί με, και (ανάμεσα σε τιμές / αξίες)
separadamente, por separado, aparte
χωριστά
en total, un total de...
συνολικά
a menos que, salvo que
εκτός και αν
normalmente
κανονικά (επίρρημα)
curiosamente
περιέργως, περίεργα (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), παράξενα
claramente
σαφώς
otro
άλλος, άλλο
de otra manera, de otra forma, diferentemente
διαφορετικά
similar
παρόμοιος
igual
ίσον, ίσος, ίση, τα ίδια, ίδιος, ίδια
totalmente, completamente
εντελώς, τελείως, πλήρως
casi
σχεδόν, παραλίγο
exclusivamente
αποκλειστικά, αποκλειστικώς
más
περισσότερο, συν, και (μέτρησης στις μαθηματικές πράξεις), πιο
menos
λιγότερο, μείον, παρά
raramente
σπάνια
mejor
καλύτερα (επίρρημα), καλύτερος, καλύτερο
peor
χειρότερα (επίρρημα), χειρότερος, χειρότερο
generalmente, por lo general, en general
γενικά, συνήθως
la vez (las veces)
φορά (φορές)
fácilmente
εύκολα
difícilmente
δύσκολα (επίρρημα)
fuertemente, con fuerza
δυνατά, με δύναμη
realmente
πραγματικά
dentro (de, en)
μέσα (σε, εις το), εντός
enseguida, inmediatamente
αμέσως
ahora
τώρα
nunca, jamás
ποτέ
otra vez, de nuevo, nuevamente
πάλι, ξανά
al cabo de
μετά από ( + χρονικό διάστημα), στο τέλος του
antes (de)
πριν, παλιά (επίρρημα)
todavia, aún
ακόμα, ακόμη
temprano, pronto
νωρίς
pero, mas
αλλά, όμως
si
αν, μα...
tanto, tan
τόσος / τόση / τόσο
cuanto
όσο
mientras
ενώ
entero
ολόκληρος
cada uno
καθένας
cada
κάθε
quien
όποιος, όποια, ό,τι, ο οποίος, η οποία
hasta
μέχρι, έως
por, para
για, για να
según, como
όπως, καθώς, σύμφωνα με
sin
χωρίς, σκέτος
o
ή (διαζευκτικό), το γράμμα "ο"
que
ότι, που
apenas, en cuanto
μόλις, κιόλας
(en) otra parte, (en) otro lugar
αλλού, (σε) άλλο μέρος
afortunadamente, por suerte, felizmente
ευτυχώς
si no
αν δεν, αλλιώς
al menos, por lo menos
τουλάχιστον
el cual, lo que
το οποίο
todo
όλος, όλο
absolutamente
απολύτως
donde
όπου
quienes
οι οποίοι, οι οποίες
ya
ήδη, κιόλας
durante
κατά την διάρκεια
directamente
κατευθείαν, απευθείας
exactamente, precisamente
ακριβώς
cómodamente
αναπαυτικά
personalmente
προσωπικά (επίρρημα)
efectivamente
αποτελεσματικά
por casualidad, casualmente, aleatoriamente
τυχαία
incorrectamente, indebidamente
εσφαλμένα, λανθασμένα
gracias a
χάρη σε, ευχαριστώ σε
sólo, solamente, únicamente
μόνο, μονάχα
mismo
ίδιο, εαυτός
definitivamente
οριστικά
el sobre, sobre
φάκελος, πάνω σε, περίπου, σχετικά με
perfectamente
τέλεια
además
επιπλέον, εκτός αυτού
secretamente, en secreto
κρυφά, μυστικά (επίρρημα)
excepcionalmente
εξαιρετικά, υπέροχα, κατ'εξαίρεση
intencionalmente, a propósito, deliberadamente, adrede
επίτηδες, σκόπιμα, θελημένα
pues
λοιπόν, τότε λοιπόν, ουφ (επιφώνημα)
abiertamente
ανοιχτά, φανερά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ)
accidentalmente
κατά λάθος
preventivamente
προληπτικά
de repente, de pronto
ξαφνικά
a través de, por medio de, mediante
μέσω
aproximadamente
κατά προσέγγιση
de algun modo
κάπως
simplemente
απλά, απλώς
de lado
πλάγια, πλαγίως
una vez
κάποτε, μια φορά
de verdad
όντως, στα αλήθεια, πραγματικά, αληθινός (-η, -ο)
en lugar (de), en vez (de)
αντί (για / του / της / να)
bajo
κοντός (άνθρωπος), σιγανός (σε ήχο), χαμηλά (σε ύψος), κάτω από
obviamente, por lo visto, evidentemente
προφανώς
a
να, στο, προς, σε, το γράμμα "α"
sin embargo, no obstante
ωστόσο
como
όπως, σαν, τρώω (α' ενικό πρόσωπο)
con relación a, sobre, acerca de
σχετικά με
más o menos, sobre
περίπου, λίγο πολύ
juntos
μαζί (πληθυντικός αρσενικού)
junto
μαζί (ενικός αρσενικού)
junta
μαζί (ενικός θηλυκού), συνέλευση, συμβούλιο, χούντα
tal
τέτοιος / τέτοια / τέτοιο
juntas
μαζί (πληθυντικός θηλυκού), συνελεύσεις, συμβούλια
cuando sea
οποτεδήποτε, όποτε, όταν θα (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
más temprano
νωρίτερα, πιο νωρίς
tener que, tengo que, hay que
πρέπει (είναι επιβεβλημένο, δεν έχω άλλη επιλογή)
obligatoriamente
υποχρεωτικά
respectivamente
αντιστοίχως
para nada
με τίποτα, για τίποτα, σε τίποτα, μπα!
naturalmente, claro, por supuesto
φυσικά (επίρρημα), όπως είναι φυσικό
a causa de, por
εξαιτίας
seguramente
σίγουρα
por lo tanto, consecuentemente, luego
συνεπώς, κατά συνέπεια, επομένως, ως εκ τούτου, άρα
excepto, salvo
εκτός, με εξαίρεση
encima (de)
πάνω (σε), πάνω (στο)
atrás
πίσω (ΟΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ - ΣΚΕΤΟ ΠΙΣΩ)
ni siquiera
ούτε καν
adelante
μπροστά (ΟΧΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ - ΣΚΕΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ)
dondequiera, donde sea
οπουδήποτε, όπου και να (ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ)
¿Cómo? ¿Cómo es que?
Πως; Πως και...;
es decir
δηλαδή
sinceramente, francamente
ειλικρινώς, ειλικρινά
cuidadosamente, atentamente, detenidamente
προσεκτικά
sucesivamente
διαδοχικά
en serio
σοβαρά, στα σοβαρά
asimismo
ομοίως, παρομοίως, παρόμοια
finalmente, por fin
τελικά, επιτέλους
fijamente
σταθερά, επίμονα
regularmente
τακτικά
previamente, anteriormente
προηγουμένως
voluntariamente
εθελοντικά, οικειοθελώς
detalladamente
λεπτομερώς, εμπεριστατωμένα, αναλυτικά
particularmente
ειδικότερα, ιδιαίτερα, ιδιαιτέρως
discretamente
διακριτικά, με διακριτικότητα
sino
αλλά (ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ)
básicamente
βασικά, ουσιαστικά (ΕΠΙΡΗΜΑ)
pese a (que)
παρόλο (που), πέρα από
concretamente
συγκεκριμένα
inevitablemente, sin remedio
αναπόφευκτα
significativamente
σημαντικά (επίρρημα)
ilegalmente
παράνομα (επίρρημα)
relativamente
σχετικά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ) (ΟΧΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ)
recientemente, últimamente
πρόσφατα, τον τελευταίο καιρό
coincidentemente
συμπτωματικά
¿Cόmo?
Πως;
más bien
μάλλον
tal y como
έτσι όπως
de modo que, a fin de, así que
έτσι ώστε
más tarde
αργότερα, πιο ύστερα
más de
περισσότερο από, πάνω από
aparte (de)
πέρα από, εκτός από το
sin que
χωρίς να
ininterrumpidamente
αδιάκοπα
necesariamente
απαραιτήτως, απαραίτητα (επίρρημα)
formalmente
επισήμως
continuamente
συνεχώς, διαρκώς, συνέχεια, ατέλειωτα
ciertamente
βέβαια (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), βεβαίως
literalmente
κυριολεκτικά, αυτολεξεί, κατά γράμμα
libremente
ελεύθερα (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), ελευθέρως
teóricamente / en teoría
θεωρητικά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), θεωρητικώς / στη θεωρία
prácticamente
πρακτικά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), πρακτικώς
plenamente
πλήρως, απολύτως, απόλυτα
propiamente
καταλλήλως, δεόντως, σωστά, ακριβώς, ακριβολογώντας, για την ακρίβεια
parcialmente, en parte
μερικώς, εν μέρει
preferiblemente
κατά προτίμηση
viceversa
αντίστροφα, αντιστρόφως, τανάπαλιν
ampliamente
ευρέως, αδρά, ευρύτερα, σε σημαντικό βαθμό
típicamente
τυπικά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), τυπικώς
puramente
καθαρά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ - ΟΧΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ), ξεκάθαρα, αμιγώς, αγνά
mundialmente
παγκοσμίως
legalmente
νόμιμα (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), νομίμως
repetidamente
επανειλημμένως, επανειλημμένα (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), κατ' επανάληψη
densamente
πυκνά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ), πηχτά
densamente poblado
πυκνοκατοικημένος, πυκνοκατοικημένο
tradicionalmente
παραδοσιακώς, παραδοσιακά (ΕΠΙΡΡΗΜΑ)