Level 11 Level 13
Level 12

Week 12


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
diatribe
хурц шүүмжлэл
inhibition
хориглолт, биеэ барих
fortuitous
гэнэтийн, тохиолдлын
incoherent
дэс дараагүй, уялдаа холбоогүй
ilk
төрөл, ихэнхдээ that холбоостой хамт хэрэглэгдэнэ
prestigious
нэр хүндтэй
placard
зурагт хуудас
integral
чухал, салшгүй
remuneration
төлбөр, шагнал
nominal
бага
expunge
хасах, арилгах
flamboyant
чамин, этгээд
anathema
сүмээс зайлсан хүн, нийгмээс тасарсан хүн
schism
хагалан бутаргах
utopia
утопи, гэгээрлийн газар
timorous
хүлцэнгүй, зүрхгүй
truncated
тайрсан, товчилсон
jaunty
зугаатай, цэнгэлтэй
fractious
уцаартай, ааш муутай
ostentatious
дүр үзүүлсэн