Level 12 Level 14
Level 13

Week 13


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
importune
шаардах
incontrovertible
маргаангүй, эргэлзээгүй
surreptitious
нууц, далдуур
haven
хоргодох байр
subjugate
эзлэх, захирах
ultimate
хязгаар, хамгийн сүүлийн
eventuate
дуусах, төгсөх
emit
ялгаруулах, гаргах
subterranean
газар доох хэсэг, зоорь
viable
амьдрах боломжтой, хэрэгжих боломжтой
premise
анхдагч нөхцөл, урьдчилсан нөхцөл
jeopardize
аюул учруулах, эрсдэлд оруулах
incredulous
итгэдэггүй, итгэхгүй
permeate
нэвтрэх, цөмрөх
propitious
ээлтэй, аятай
surmise
таамаглал, сэжиглэл
curtail
хасах, богиносгох
repress
хэлмэгдүүлэх, хазаарлан боогдуулах
cryptic
далд утгатай, нууц
inchoate
эхэлж буй, анхны