Level 14 Level 16
Level 15

Week 15


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
complicity
хамтаар үйлдэх, хамтран оролцох
liquidation
үндсээр нь устгах, үгүй хийх
accomplice
хамсаа, хам хэрэгтэн
recant
өөрийн саналаас татгалзах
culpable
буруутай, гэмт
abrogate
цуцлах, хүчингүй болгох
alleged
сэжиг бүхий, эргэлзээтэй
access
хандалт
invalidate
хүчингүй болох, үндэслэлгүй
preclude
сэргийлэх, саад учруулах
persevere
цөхрөлтгүй оролдох
landmark
түүхэн чухал үе
extrinsic
гадна талын, гадаад
declaim
урнаар илтгэх, гоё ярих
fetter
туших, чөдөрлөх
paragon
үлгэр жишээ, загвар
nomadic
нүүдлийн, нүүдэлчний
asperity
бэрхшээл, хатуу ширүүн
epithet
нэр томьёо, зүйрлэл
controversial
маргаантай, санал зөрөлдөөнтэй