Level 17 Level 19
Level 18

Week 18


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abortive
амжилтгүй, бүтэлгүй, үр дүнгүй
modify
өөрчлөх
accommodate
нийцүүлэх, зохицох
spontaneous
өөрөө явагдах, аяндаа
innate
төрөлхийн, угийн
veneer
өнгөлөх, фанерлах
myriad
тоо томшгүй, тоолж баршгүй
urbane
эелдэг, ёсорхуу
crave
санах, маш их хүсэх
irrelevant
хамаарахгүй, нийцээгүй
deem
таамаглах, бодох
inherent
төрөлхийн, усташгүй
buff
сонирхогч
romp
гүйж харайх, үсрэх
latent
нуугдмал, ил бус
tortuous
муруй, тахир, нугачаатай
itinerant
хэрэн хэсүүчилсэн, аялсан
peregrination
аялах, хэсүүчлэх, бадарчлах
conjugal
гэр бүлийн, гэрлэлтийн
barometer
агаарын даралт хэмжигч, барометр