Level 20 Level 22
Level 21

Week 21


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
scion
удам, үр сад
indoctrinate
тодорхой үзэл санааг ойлгуулах, сургаалтай танилцуулах
opulence
тансаг, чинээлэг байдал
obsequious
бялдууч, долигонуур
fulsome
дэндүү, хэтэрхий
lush
тансаг, гоё сайхан
destitution
хоосон ядуу байдал, гачигдал
ponder
цэгнэх, бодолхийлэх
supplication
хүсэлт, айлтгал
decadence
буурал, задрал
penance
гэмээ хүлээх, гэмших
ascetic
даяанч, хязгаарласан
desultory
замбараагүй, эмх цэгцгүй
disciple
гарын шавь, залгамжлагч
metamorphosis
хувирал, хувилахуй
bona fide
шударга, сайн санаатай
salvation
аврал, ангижрал
materialism
материалист
nurture
сургах, хүмүүжүүлэх
nirvana
нирваан